Fylkesutvalget og fylkestinget skal i den nærmeste framtid behandle handlingsprogrammet for fylkesveger. Her vil fylkestinget ta stilling til hvor Oppland fylkeskommune skal prioritere investeringer på fylkesveger i den kommende fireårsperioden.

Kommunene har i løpet av våren gitt sine uttalelser til forslaget til handlingsprogram. Regionrådet for Hadeland og Gran kommunestyre har påpekt at det er viktig å satse på regionsenteret på Gran.

I rv. 4 prosjektet på Hadeland er det satt av kr 50 millioner statlige midler til etablering av ny miljøgate i Gran sentrum. Dette er et viktig tiltak for å kunne få på plass gatestrukturen til det «nye tettstedet Gran». I dag hindrer en manglende etablering av ny gatestruktur utviklingen i Gran sentrum og etablering av ny miljøgate er avgjørende for å få dette på plass. Det mangler dessverre rundt 30 millioner til å fullføre Miljøgata i Gran sentrum. Miljøgata vil bli fylkesveg etter utbygging og derfor vil dette bli et fylkeskommunalt ansvar.

Gran sentrum har store utviklingsmuligheter og har potensial over tid til å bli en småby med kanskje opp mot 4000 innbyggere. Oppland kanskje største utfordring er befolkningsutviklingen, der Oppland får en stadig mindre del av befolkningsveksten i landet. Skal dette snu, bør Oppland satse på å utvikle de sørlige deler av fylket, da det er her potensialet for vekst er størst. Større befolkningsvekst fører til større overføringer til fylkeskommunen gjennom inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. En vekst på Hadeland vil være til fordel for hele Oppland.

Et viktig tiltak for å kunne få til en slik utvikling vil være å prioritere investeringsmidler i fylkesvegprogrammet til fullføring til av miljøgate for Gran sentrum. Det er derfor mitt håp at fylkestinget vil prioritere midler til gjennomføring av miljøgate Gran sentrum tidlig i planperioden og ta imot invitasjonen fra Gran kommune til et videre samarbeid om utviklingen av Gran sentrum.

Skissen som ligger ved gir et bilde av utviklingsmulighetene i Gran. Dette er en skisse og idé utviklet innenfor det som er avsatt til utbyggingsareal i Gran sentrum. Det vil ikke bli slik, men omlegging av gammel rv. 4 og etablering av miljøgata i Gran sentrum er en forutsetning for å kunne få noe slikt til.