Venstre vil gjøre de kjedelige tingene

Jo Are Aamodt Brænden (V) skriver om helse og omsorg.

Jo Are Aamodt Brænden (V) skriver om helse og omsorg. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Alle vil ha den beste eldreomsorgen. Hvordan dette skal oppnås helt konkret sies det lite om. Den ideologiske debatten om privatisering, gir heller ikke noe svar på spørsmålet.

Vi i Venstre tror ikke på lettvinne løsninger. Vi tror heller ikke at en skal gjennomføre store reformer og iverksette en rekke nye tiltak, uten å ha gjennomført de tiltak som allerede er vedtatt og som det arbeides med å få gjennomført. For eksempel er det allerede et vedtak om økt grunnbemanningen, og det arbeides med å få dette til. Det vil være svært uheldig om det nå vedtas ny tiltak som hindrer, eller utsetter det arbeidet som skal være i gang for å få dette på plass.

Utfordringene innen helse- og omsorgsektoren er sammensatte, og har flere samvirkende årsaker.

Vi tror at en avårsakene ligger i organiseringen av det politiske arbeidet. Skal det treffes gode politiske beslutninger, må det politiske arbeidet organiseres slik politikerne får tilstrekkelig innsyn i virksomhetsområdet og de utfordringer ulike rammebetingelser medfører. Manglende innsikt og forståelse av de ulike sektorene i kommunen medfører at de politiske styringssignaler fort blir springende og sprikende. Slik skapes det raskt usikkerhet og frustrasjon hos ansatte, brukere og pårørende, med de omkostninger dette har.

Vi vil på denne bakgrunn foreslå flere tiltak som har som mål at den politisk ledelse av helse- og omsorgssektoren, skal bli bedre og mer systematisk.

Vi vil blant annet endre rammene for det politiske arbeid fagutvalget for helse- og omsorg. Dette vil vi gjøre ved å gjennomføre endringer i reglement for folkevalgte organers virksomhet, og i kommunens delegasjonsreglement.

Gjennom endringer i disse dokumentene, vil vi skape klarere rammer for det arbeid som skal utføres i fagutvalget.

Vi vil for eksempel at fagutvalget for helse – og omsorg, skal ha som oppgave å forberede budsjettet for helse- og omsorgssektoren. Dette som grunnlag for formannskapets arbeid med å fremlegge et helhetlig budsjettforslag for kommunestyret. Skal en få til en bedre økonomisk styring så må politikerne jobbe mer med detaljert med økonomien i de ulike sektorene i kommunen og særlig i en sektor som har nært opp mot en halv milliard i omsetning.

Vi vil flytte utvalgets møter til helsehuset og ulike avdelinger innen sektoren. Vi vil at representanter for ansatte, brukere, pårørende, og brukerombudet, inviteres til å gi en statusrapport fra sine opplevelser innen sektoren på hvert møte i utvalget.

Vi vil at de retningslinjer som gis for arbeidet i fagutvalgene skal være konkrete blant annet på de forhold som her nevnt.

Vi skjønner at denne type tiltak ikke er så sexy og fremstår som litt kjedelig. Vi skjønner også at denne type tiltak ikke alene løser de utfordringer som foreligger, men skal vi få de rette politiske beslutninger må vi sørge for at det politiske arbeidet er organisert på en måte som gir grunnlag for de beste beslutningene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags