Våre gode sjukehus,
ambulanser og vårt gode helsepersonell er med på å gjøre Norge til verdens beste land å bo i. Likevel må vi sørge for at morgendagens helsetilbud blir enda bedre enn i dag. Da hjelper det lite at regjeringa foreslår et statsbudsjett som ikke tar høyde for at flere av oss blir eldre og får mer sammensatte lidelser.

Senterpartiet er skuffa over helsebudsjettet som regjeringa har lagt fram. Både sykehus og kommuner får trangere kår. Vi trenger flere helsetilbud nær oss – ikke færre. Spesialiserte leger og fastleger er en viktig del av tilbudet. I regjeringas forslag er det ikke flere stillinger til leger som vil spesialisere seg, eller legestudenter som vil spesialisere seg mens de venter på turnusplass. Hele regninga for dyre medisiner vil ikke regjeringa ta, og gir sykehusene resten. Dette går utover resten av tilbudet sykehusene skal gi.

Stramme budsjett og kutt med formål om effektivisering og avbyråkratisering flere år på rad gir kutt i behandlingstilbud. Vi ser nå planer om kutt i distriktspsykiatrisk senter og barne- og ungdomspsykiatrien. Flåtestyringa av ambulansene for å ha oversikt over hvor ambulansene er, som skal sikre at alle i hele fylket har en ambulanse i nærheten hvis uhellet er ute, er alt redusert. Færre ambulanser må nå håndtere flere henvendelser. Hva blir det neste, får vi ytterligere kutt i akuttberedskapen? Er det føde-/barseltilbudet som må bli redusert?

Når sykehusene ikke lenger kan stille opp, er det kommunene som får pasientene i fanget. Rehabilitering og oppfølging er et stort ansvar der pasientene har ulike behov. Utskrivningsklare pasienter blir kommunenes ansvar, der pisken og regninga er det eneste vi vet for sikkert at kommunene får. Den nasjonale satsingen på fastlegene, som sårt trengs, blir utsatt helt til 2021. Når vi vet legene allerede løper raskere og håndterer mer enn noen gang før, er det grunn til å være bekymret. Legene som sikrer vårt ve og vel, må få gode arbeidskår.

Mot slutten av livet tar eldreomsorgen i kommunene vare på oss. Her er også fastlegene viktige. Regjeringa betaler og styrer eldreomsorgen i seks kommuner, som et prøveprosjekt. Det har liten nytte, når regjeringa ikke vil overføre nok midler til resten av kommunene med samme ansvar. Øvrige tiltak i eldrereformen til regjeringa har heller ikke med seg penger, og blir da flere flotte ord på papiret framfor bedre tilbud i kommunene.

Senterpartiet vil satse gjennomgående på folkehelse i hele landet. Det påvirker alle samfunnsområder, og dreier seg om fordeling i samfunnet. Alle må ha like muligheter til å ta vare på hele helsa si. Derfor må vi prioritere helse på alle områder. Senterpartiet vil gjøre folkehelse til en naturlig del av folks liv. Vi har økende sosiale helseforskjeller i Norge, som gjør at sykdom og leveutsikter følger skiller i utdanning og inntekt. Helse er et felles ansvar. Norge har sluttet seg til Verdens helseorganisasjons målsetting om en reduksjon i livsstilssykdommer, og dette krever konkrete tiltak som reduserer risikofaktorer for sykdom og usunne vaner.

Vi mener helse må bli bygget inn og prioritert både i utdanning og lokalsamfunn nær folk. Kultur, natur og fritidstilbud er viktige i forebygging og rehabilitering, sammen med gode helsetilbud lokalt. Psykisk helse må bli tatt mer på alvor, og vi vil ha en stortingsmelding som gir målretta tiltak framover. Avgifter skal gjøre det mer lønnsomt med et sunt kosthold, og opplysningskontorene hjelper oss i hverdagen med kortreist, sunn mat. I tillegg til vår hverdagsøkonomi, er det et spørsmål hvordan vi skal betale for behandling hvis vi blir syke.

De viktigste grepene vi kan ta for å få kontroll på utgifter og helsetilbudet, er å få sykehusene tilbake til fylkeskommunen. Da blir det under folkevalgt styring. Vi får mindre geografiske områder med større kontroll over behov og utfordringer, og en tettere oppfølging. Vi er hele mennesker, som fortjener å ha et tilbud for hele helsa vår, i hele Oppland.

Marit Knutsdatter Strand

Stortingsrepresentant (Sp) fra Oppland,

medlem av Utdannings- og Forskningskomiteen