Mer helhetlig forvaltning av felles fjellområder

- Gjennom tydelige og forutsigbare rammer for hyttebygging i felles fjellområder, kan kommunene samtidig sikre naturkvaliteter, landskapsverdier, allmennhetens mulighet til tradisjonelt friluftsliv og landbrukets behov for gode beiteområder. (Illustrasjonsfoto)

- Gjennom tydelige og forutsigbare rammer for hyttebygging i felles fjellområder, kan kommunene samtidig sikre naturkvaliteter, landskapsverdier, allmennhetens mulighet til tradisjonelt friluftsliv og landbrukets behov for gode beiteområder. (Illustrasjonsfoto) Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Styreleder Hanne Velure i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) advarer i kronikken «Hyttefolk og kommuner, foren dere» mot statlig og regional styring av hytteutbygging i fjellet siden dette kan undergrave kommunen som primær planmyndighet. Innlegget, som sto på trykk i GD og OA, kan tolkes som et motsvar på oppropet fra etablerte nettverk for fjellgrenser i Øyer-, Lillehammer- og Ringsaker og i Valdres. Vi ser behov for noen presiseringer.


Kommunene som primær planmyndighet har et betydningsfullt ansvar for arealforvaltningen på vegne av alle samfunnsinteresser. Det vi først og fremst etterlyser, siden interesse- og brukerkonfliktene flere steder har blitt mange, er at kommunene evner å se utover egne grenser for en mer helhetlig forvaltning av felles fjellområder. Dette for å sikre at natur- og brukerinteresser blir godt og bredt ivaretatt i et langsiktig perspektiv.

I så måte ser vi med stor glede på det initiativet som Lillehammer kommune nå har tatt ovenfor sine nabokommuner om interkommunalt plansamarbeid i fjellområdet Hafjell – Nordseter – Sjusjøen. Vi har store forventninger til et slikt samarbeid, hvor fylkeskommunen og Fylkesmannen involveres, og håper at alle utmarkskommuner ser nytten av tilsvarende. Gjennom tydelige og forutsigbare rammer for hyttebygging i felles fjellområder, kan kommunene samtidig sikre naturkvaliteter, landskapsverdier, allmennhetens mulighet til tradisjonelt friluftsliv og landbrukets behov for gode beiteområder. Vi våger å påstå at en slik interkommunal tilnærming også vil være viktig dersom en ønsker å utnytte hyttemarkedet som vekstimpuls, sørge for veloverveide vare- og handelsetableringer, og gode, klimavennlige transportløsninger i regionene for å nevne noe.


Så er det slik at planer kan være bra, men de må følges opp og gi forutsigbarhet om de så er kommunale, interkommunale eller regionale. Det kan ikke være slik, som vi har sett tendenser til, at større utbygginger tillates i strid med vedtatte planer. Det kan heller ikke være slik at beslutninger skjer etter en prosess der utbyggere i realiteten legger premissene, og der allmennhetens og friluftsfolkets interesser blir oversett eller tillagt lite vekt.


Våre fjell med sine natur- og landskapskvaliteter representerer en unik verdi både for oss som bor her, og for dem som har hytte eller er på besøk som turister. Kommunene må derfor ta et stort ansvar ved å forvalte dette i et langsiktig perspektiv. Verdt å merke seg er at Riksrevisjonen allerede i 2007 konkluderte følgende: «Dagens arealforvaltning bidrar til en nedbygging av områder som Stortinget har vektlagt skal ivaretas». Kanskje er det nettopp ved samarbeid over gjeldende administrative grenser, og en mer differensiert arealforvaltning, at kommunene kan ta sitt samfunnsansvar og med hånda på blyanten selv tegne framtidskartet, framfor at dette gjøres ved fylkeskommunal eller statlig styring som Velure er bekymret for.


Velure påpeker avslutningsvis at forvaltningen av våre fjellområder må være kunnskapsbasert, noe vi støtter fullt ut. Det er derfor viktig at offentlig finansiert forskning gjøres tilgjengelig og anvendes, også i kommunal forvaltning og lokal politikk. Her kan USS ha en viktig rolle ovenfor sine medlemskommuner.


Nettverkene for fjellgrenser består av natur- og friluftslivsorganisasjoner, hytteorganisasjoner, grunneiere, lokalpolitikere og privatpersoner. Alle som ønsker å ta vare på Innlandets fjellområder er velkommen med på laget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags