I GD, på lederplass den 23 juli 2018 oppfordres Innovasjon Norge Innlandet til å være med på en dugnad i forhold til å tenke annerledes om verdiskaping. Konkret gjelder saken det offentliges bruk av stein som byggemateriale og hvor byggematerialet skal hentes fra.

Oppfordringen er like aktuell for mange andre områder i vårt samfunn og gjelder i bunn og grunn sammenhengen mellom verdiskaping og anskaffelser. Trevirke er et eksempel. Der har det offentlige Norge og ikke minst Oppland fylkeskommune engasjert seg for å stimulere til, og legge til rette for at tre velges i økende grad til skoler, kulturhus, helseheimer og andre signalbygg. I Oppland ligger storskogen rett utenfor stuedøra, kortreist og bærekraftig. Et grunnlag for at bioøkonomi er gjort til framtidas satsingsområde.

Det må være greit å konkludere slik GD gjør, med at det over tid har «satt seg et mønster» når det gjelder innkjøp av materialer til offentlig byggevirksomhet, og kanskje er det på tide å undersøke om det er mulig å «snu på flisa»?

For ca. 20 år siden underkastet Norge seg, som en del av tilpasningen til det indre marked i EU, Regelverket for offentlige anskaffelser. Bare med den ekstra tilpasning at vi gjorde tolkningsrommet strengere her hjemme, enn kravene i utgangspunktet var. Vi fikk et nokså rigid offentlig innkjøpssystem som i svært stor grad favoriserte laveste pris, og som har ført til en del uheldige praksiser og en del skandaler i tidens løp, både innenfor bygg, veibygging og annen infrastruktur som IKT og søppelhåndtering for å nevne noe.

Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for mer enn 500 milliarder årlig. 1. januar 2017 trådte et nytt, justert regelverk i kraft, der flere forhold ved innkjøpet/ anskaffelsen skal vurderes. Justeringen er ment å gi et større spekter på vurderingene enn pris som det primære.

Det heter: «Loven om offentlige anskaffelser skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter.

Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen».

Mon tro om ikke svaret på oppfordringen ligger i dette nye spillerommet? Blir det tilstrekkelig utnyttet i forbindelse med offentlige anskaffelser i dag? Innovasjon Norge kan bekrefte at det finnes en voksende stein – og granittindustri i Norge og i Oppland som er i stand til å levere konkurransedyktige tilbud ikke bare her hjemme men i eksportmarkeder. Og ja, det er investert i utstyr «som skjærer granitt som brødskiver» slik en konsulent hevder. Enn om det regnes som en hensiktsmessig del av vurderingen hvorvidt arbeidsforholdene er i tråd med regler som praktiseres i Norge og EU, enn om miljøregnskapet inkluderer beregnede utslipp ved skipstransport fra Kina?

Vi kjenner ikke svaret, men vi stiller spørsmålet videre.