«En næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter – små og store - som samhandler og innoverer gjennom utstrakt grad av kompetansedeling og samarbeid.» Torger Reve, Professor Handelshøyskolen BI.

-Først må vi gratulere NCE Heidner Biocluster med utnevnelsen som Norwegian Cluster of Expertice! Bioteknologimiljøet med 49 partnere og en totalomsetning på over 60 milliarder kroner representerer både private og offentlige virksomheter. Aktører innenfor nisjeproduksjon av nesten antibiotikafrie dyre– og plantegener til store næringsmiddelprodusenter deltar sammen med FoU-institusjoner og kompetanseprodusenter. Sammen danner de nå Norges ledende næringsklynge innenfor bærekraftig matproduksjon – med store internasjonale ambisjoner!

Klyngesamarbeid fungerer. Det nasjonale klyngeprogrammet, Norwegian Innovation Clusters, som administreres av Innovasjon Norge, ble nylig evaluert. Resultatene viser tydelig at virksomheter som velger å samarbeide, dele kunnskap og ambisjoner, vokser raskere og er mer lønnsomme enn andre. De trekker til seg mer kompetanse og har vesentlig mer forsknings- og innovasjonsaktivitet, og de blir en motor for vekst og utvikling i sin region.

NCE Raufoss er det beste eksempelet vi har i Innlandet. De positive ringvirkningene av denne klyngeaktiviteten kan knapt overdrives; NTNU Gjøviks sterke utvikling og etableringen av institusjoner som Sintef Manufacturing, Vitensenteret Innlandet, Gjøvikregionen International Schoolog Norsk Katapult henger sammen med aktiviteten i denne klyngen. I tillegg kommer den positive utviklingen i bedriftene selv og etableringen av mange nye bedrifter.

I tillegg til Raufoss og Heidner har vi nå flere andre klynger og klyngeinitiativ i Innlandet; 7 Sterke - innenfor industri i Kongsvingerregionen, Norwegian Wood Cluster – med ambisjon om å bli internasjonalt ledende innenfor industrielle trebyggerier, VRInn - som vil bruke «utvidet og virtuell virkelighet» (AR/VR) som muliggjørende teknologier, HelseINN - som vil utvikle fremtidens helse- og velferdstjenester, AgroToten – som beriker folks hverdag med matopplevelser, CyberRange ved NTNU i Gjøvik - som vil utvikle og kommersialisere fremtidens løsninger innenfor datasikkerhet, og Snowball - som utvikler bærekraftige reiselivsopplevelser.

Alle disse representerer våre viktigste næringsmiljøer, og de innbefatter også offentlig sektor. Felles for de alle, er at de vil ta en nasjonal posisjon og styrke kapasiteten for innovasjon og internasjonalisering gjennom samarbeid. De favner deltagere fra et stort omland, og virksomheter i hele Innlandet kan dra nytte av aktiviteten som skapes.

Det går en rød tråd fra mulighetsområdene uttrykt fra det regjeringsoppnevnte Innlandsutvalget fra 2015 og ambisjonene som aktørene nå selv har. Statlig finansiering og kompetanseutvikling gjennom det nasjonale klyngeprogrammet er imidlertid krevende å oppnå. Derfor bidrar fylkeskommunene og Innovasjon Norge regionalt med betydelige ressurser på det forberedende arbeidet som skal til. Den viktigste innsatsen er det likevel næringsmiljøene selv som gjør.

Dette lover godt for fremtidig verdiskaping og kompetansebasert arbeidsplassutvikling i våre regioner. Vi er stolte av klyngene våre og deres historier bør også være en del av fortellingen om «det nye» Innlandet.