Hva skjer med Kløverbakken som dag- og aktivitetstilbud?

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) er svært opptatt av hva som skjer med Kløverbakken. (arkivfoto)

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) er svært opptatt av hva som skjer med Kløverbakken. (arkivfoto)

Av
DEL

leserinnlegg

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) er svært opptatt av hva som skjer med Kløverbakken. Kløverbakken er i dag et sted hvor kommunen gir utviklingshemmede et dagtilbud, men stedet er gammelt. Det tilfredsstiller ikke behovene for utvikling av den enkelte, oppfyller ikke HMS krav og har ikke kapasitet til å ta imot flere som står og venter på å få et tilbud.

 
Dette har kommunen erkjent over lengre tid, men har nå over år hatt flere utredninger av nye steder uten at det er kommet en politisk beslutning. Dette kan tolkes til at det er liten forståelse av de rettigheter og behov våre utviklingshemmede har.

Under budsjettbehandlingen desember 2018 fremmet Mads Furu (Ap) på vegne av Ap, V og Sv følgende:
Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en vurdering av muligheter, forutsetninger og konsekvenser vedr. salg av samt Ekrom skole, inkludert grunn. I saken bes framlagt status for eiendomsmassen på̊ Kløverbakken, med vurdering av om dagens Ekrom skole kan ha hensiktsmessige lokaler for de tjenestene som i dag gis ved Kløverbakken. Vurderingen forelegges formannskapet innen utgangen av første kvartal 2019 for videre avklaringer.
Endringsforslaget ble vedtatt.

NFU synes det er leit at det fra politisk nivå legges opp til nok en utredning, all den tid det har vært flere utredninger de siste årene. Når dette likevel er vedtatt, ønsker NFU å komme med innspill og synspunkter til utredningsarbeidet og oppfordrer samtidig formannskapet til å følge opp disse før vedtak fattes.

  • Det må etableres et dag- og aktivitetstilbud som blir integrert i Lillehammer og som gir mulighet for samarbeid med andre aktører/bedrifter i området som igjen kan bidra til en større bredde i tilbudene. Det er lite utviklende dersom man blir isolert i eget område. Det må gis mulighet for å utvikle et differensiert tilbud som kan favne bredden i brukergruppa (dagtilbud, aktivitetstilbud, sysselsetting som for enkelte kan være arbeidstrening)
  • Det må være arbeid med et innhold som er samfunnsnyttig og som gir en reell arbeidstrening for personer med et høyere funksjonsnivå
  • Stedet må gi mulighet for å dele inn avdelingsvis – kan lettere differensiere ut fra aktivitet. Stedet må ha mulighet for å samle flere som har et behov for et dag- og aktivitetstilbud.
  • Stedet må gi et bredt fagmiljø for ansatte som skaper motivasjon og engasjement for utvikling og nytenkning og som sikrer effektiv bruk av personalressurser

NFU er kjent med at det i 2018 ble gjort en utredning i kommunen for å leie deler av Nortura bygget i Lillehammer. Stedet er sentralt i forhold til andre aktører/bedrifter, og er ansett som meget velegnet. Vi anbefaler derfor at kommunen utreder Nortura parallelt med Ekrom skolen, for å se hvilket av alternativene som best ivaretar de utviklingshemmedes rettigheter og muligheter.

Det er svært viktig å få flyttet ut av Kløverbakken, og dette bør gjøres før sommeren. Det anbefales derfor at flyttetidspunkt også tas med når avgjørelsen tas i formannskapet.

Jan Einar Johrde
Leder NFU Sør-Gudbrandsdal lokallag

Les også: Det går på helsa løs for brukere og ansatte på Kløverbakken

Les også: Tjenester reduseres – 2019-budsjettet bekymrer utviklingshemmede i Lillehammer

Les også: Kløverbakken

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags