Høyre vil skape verdier og et samarbeid på tvers av skillelinjer

- Vi har ikke, og har heller ikke uttalt, et fokus om å kutte i kommunens tjenestetilbud – vi har derimot et fokus på å skape inntekter til kommunen, skriver Oddvar Møllerløkken.

- Vi har ikke, og har heller ikke uttalt, et fokus om å kutte i kommunens tjenestetilbud – vi har derimot et fokus på å skape inntekter til kommunen, skriver Oddvar Møllerløkken. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg 

Politisk redaktør i GD kommer med en rekke påstander i GD 6. desember. Påstandene gjelder hva som er Høyres kampsaker, hvordan Høyre fremstår i opposisjon og hva som egentlig skiller oss fra Arbeiderpartiet.

Først, hva gjelder samarbeidet i opposisjon. Jeg er opptatt av at vi i stor grad skal være ett lag der det er mulig. Ett lag hvor vi står sammen om viktige beslutninger og retninger for politikken på tross av skillelinjer. Ikke bare på papiret men også i realiteten. Forslaget til endringer og tillegg til budsjett som nå er fremmet er et resultat av slikt arbeid, hvor både Høyre, FrP, KrF og MDG har bidratt og diskutert seg frem til en samlet pakke – meg selv inkludert, selvfølgelig. Det mest omfangsrike forslag til endringer og tillegg fra opposisjonen (bortsett fra SP) på mange år.

Forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Høyre i lokalpolitikken er mange, og jeg skal bare nevne noen større som man ser som en direkte følge av budsjettarbeidet denne uken. Dette handler om de store skillelinjene i politikken, der Arbeiderpartiet er mest opptatt av å dekke inn kostnader og Høyre er opptatt av å skape inntektene som dekker kostnadene. Slik er det også lokalt.

Noe av det viktigste en kommune rår over er disponering av areal. Vi har stilt oss ille i Lillehammer. Høyre har påpekt gjentatte ganger farene ved å ikke ha næringsareal tilgjengelig og vi har ønsket å regulere, men ikke blitt hørt. Vi adresserer dette i budsjettet og anmoder rådmannen om å ha et sterkt fokus på å ivareta både eksisterende virksomheter og de virksomheter som ønsker å etablere seg her. Posisjonen, med AP i spissen, adresserer ikke dette og stemte det ned i formannskapet.

Høyre tok for to år siden initiativ til mulighetsstudien ved skysstasjonen. Dette fordi vi ønsker at dette området, sammen med Lurhaugen, kan bli et knutepunkt, et kraftsenter. Det er ikke bare viktig for å styrke næringssatsingen i kommunen, men også et særs viktig bidrag i våre signaler med å arbeide for dobbeltspor til Lillehammer.  Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er å få fortgang i disse planene med tanke på dobbeltspor. Derfor har vi i budsjettet satt av kr 1 000 000 til å starte opp arbeidet. Posisjonen, med AP i spissen, adresserer ikke dette og stemte det ned i formannskapet.

Byggesaksavdelingen i Lillehammer kommune øker sin gjennomsnittlige saksbehandlingstid, kommunene rundt oss reduserer denne. Det er ikke et bra signal verken for private eller for næringslivet – vi har derfor i budsjettet satt av kr 500 000 til å styrke avdelingen. Posisjonen adresserer ikke dette og stemte det ned i formannskapet.

Vi ønsker at Lillehammer skal starte en Smartby satsing og setter av midler til det i budsjettet. Kort fortalt er Smartby et langvarig prosjekt hvor byen tar utgangspunkt i innbyggernes behov, og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide. Det er krav om at prosjektene skal være samarbeid på tvers av kommune, næringsliv, organisasjoner og akademia samt involvere innbyggerne i utviklingen. Dette er et kinderegg for kommunen – man kan motta offentlige tilskudd i millionklassen, man sørger for å utvikle og forbedre tjenestene til sine innbyggere på en moderne måte, og man bidrar til vekst i det lokale næringslivet. Posisjonen, med AP i spissen, stemte det ned i formannskapet.

Videre, vi ber om oppstart for et tverrfaglig prosjekt innen skoleverket for å løfte frem de gode eksemplene innen tidlig innsats. Vi ber om oppstart av arbeidet med å ruste opp Kulturhuset Banken. Vi ber om oppstart med en gjennomgang av datasikkerhet og universell utforming av alle digitale tjenester i kommunen. Vi ber om oppstart med å dekke vedlikeholdsetterslepet i kommunen med kr 5 000 000, med særskilt fokus på Vingar skole. Vi ber om oppstart i utredning av fremtidig organisering og drift av selskapene som eier idrettsanlegg eller som er arrangør av arrangementer. Vi ber om sterkt økt intensivering i arbeidet med å bli en nullutslippsby med kr 750 000. Posisjonen, med AP i spissen, stemte mot alt dette i formannskapet.

I tillegg til dette setter vi også av kr 10 000 000 til å finne nye lokaler til Kløverbakken, et særs viktig tilbud til noen av de mest sårbare gruppene i vårt samfunn – posisjonen setter ikke av midler til dette. På noen punkter er vi mer sammenfallende med posisjonen, vi setter av midler til å styrke helsestasjonen og å åpne de 15 plassene på Gartnerhagen. Vi addresserer begge situasjonen innenfor helse- og omsorg. Vi vil selge brannstasjonen, posisjonen ønsker å vurdere salg.

Det er et gjennomgående fokus i vårt forslag, ved siden av å sørge for god ytelse av de lovpålagte tjenestene, og det er å skape verdier. Posisjonen på Lillehammer utviser liten, eller ingen, vilje til å legge forholdene til rette for verdiskaping.

Ja, la det ikke være tvil, vi fastholder sterkt at eiendomsskatten i Lillehammer kommune skal reduseres. Det er da nettopp derfor vi har et sterkt fokus på verdiskaping. Vi har ikke, og har heller ikke uttalt, et fokus om å kutte i kommunens tjenestetilbud – vi har derimot et fokus på å skape inntekter til kommunen. Det er først når noe er skapt at det blir noe å dele. Eiendomsskatten er et resultat av mangel på verdiskapende politikk over mange år. Når denne økes så kan og skal eiendomsskatten reduseres. Mangelen på fokus på verdiskaping i Lillehammers posisjon er alarmerende. Den vil heller at innbyggerne skal betale enn at de skal skape.

Til sist, jeg vil oppfordre alle om å ta seg tid til å lese både Arbeiderpartiets og Høyres programmer for neste periode, der er det store forskjeller i forslag til løsninger og fokus.

Les også: Høyre og Frp har glemt sin kampsak - eiendomsskatten

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags