Hvor skal vi bygge seniorboliger i Lillehammer?

Spørsmål til rådmann og politikere som med «høy flaggføring» skal spare penger i Helse og omsorgstjenesten ved at gamle skal bo lenger hjemme: Hvorfor tilrettelegges det ikke for dette?

Spørsmål til rådmann og politikere som med «høy flaggføring» skal spare penger i Helse og omsorgstjenesten ved at gamle skal bo lenger hjemme: Hvorfor tilrettelegges det ikke for dette? Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Lillehammer kommune og våre politikere har et uttalt mål i at vi skal bo lengre i egen bolig for å dempe kravet til øket behov for tjenestetilbud fra offentlig sektor når eldrebølgen i større grad inntar hverdagen og blir mer utfordrende fremover.

For å imøtekomme dette ønsket er det nødvendig med tilrettelegging og bygging av seniorboliger i Lillehammer.

Ved at våre eldre på eget initiativ tar grep for dette ved å anskaffe seg en tilrettelagt bolig, kan kommunens ønske om lengre botid hjemme, med hjelp til selvhjelp, bidra til at kravet til det offentlige tjenesteapparatet innen Helse og omsorg kan dempes i åra fremover.

Ved å oppfordre vår kommende eldregenerasjon til selv å planlegge sin alderdom, er første kriterium tilgang på tomteareal for oppføring av seniorboliger med relativ sentral beliggenhet. Slik utbygging er ikke avhengig av offentlig initiativ, eller gjennomføring, da det offentlige lovpålagte ansvaret allerede er kritisk og kostnadskrevende.

Ved at vi forbereder vår alderdom selv i en tilrettelagt og moderne bolig, der universell utforming og generasjonstilpasningen er ivaretatt, er nettopp forutsetningen for et lengre liv i egen bolig lagt godt rette. Ved at slike boliger etableres i «kollektive» løsninger kan også beboerne hjelpe hverandre til å mestre hverdagen bedre inn i alderdommen. Samordning og kjøp av bistand til vask, mat, handel, vaktmester mv. er andre behov som kan løses i fellesskapet.

På dette grunnlaget tok jeg en titt på hva Lillehammer kommune og våre politikere har iverksatt for å imøtekomme behovet til seniorboliger i kommunen vår.

Svaret fra Tjenesteområde Plan og miljø var skuffende. Kommunen hadde ingen konkrete tiltak. Det ble henvist til den kommende Byplanen som skal godkjennes av politikerne i juni. I denne planen sies det pr. dato følgende:

Alle reguleringsplaner og større byggeprosjekter bør ha en variert sammensetning av boligtyper og -størrelser, og det bør sikres boliger i flere prisklasser. Formålet er varierte bomiljøer og lettere tilgang til det ordinære boligmarkedet for alle.

Alternative bygge- og boformer bør vurderes ved regulering og tiltak. Med alternative bygge- og boformer menes f.eks. bokollektiv, minihus, økogrend, bærekraftige boliger og boformer som bygger på «connected living»-prinsipper.

Disse formuleringene er kun retningslinjer som private utbyggere henstilles til å følge.

Vi vet alle at slike utbygginger for salg i boligmarkedet styres av økonomi og fortjeneste. Det er derfor ingen privat utbygger som går rundt med spandérbukse for å imøtekomme eldrebehovet. Dette indikerer at det er de finanssterke miljøene som skal løse «utfordringene på sin måte» og at mindre kollektive private prosjekter børstes utover bordkanten.

Heller ikke en annen formulering fra kommunen gir stort håp:

Videre er området fra skysstasjonen – Mesnadalen mot Strandtorget og områder i nordre bydel (Nord for Rosenlund) utpekt til såkalte transformasjonsområder. I disse områdene skal det legges til rette for alternative bygge- og boformer gjennom regulering.

Spørsmål til rådmann og politikere som med «høy flaggføring» skal spare penger i Helse og omsorgstjenesten ved at gamle skal bo lenger hjemme: Hvorfor tilrettelegges det ikke for dette?
Blir det nok en gang slik at fagre ord og målsettinger forblir på papiret, og at omfanget til tjenestene til Helse og omsorg eskalerer videre i takt med eldrebølgen, der vi kun blir hjelpetrengende tilskuere?

Våre politikere må være pådrivere og tilrettelegge for å nå mål de selv har vært med å vedta på, i samarbeid med kommunens administrasjon.

Første anledning for å bidra til at det kan bygges seniorboliger er at Byplanen som skal behandles 20. juni, inntar bestemmelser som peker ut tomtearealer til bygging av seniorboliger form slike fellesløsninger eller kollektiv.

La oss følge med og se om politiske «ønsker og handling» følger hverandre i praksis?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags