Tjenester reduseres – 2019-budsjettet bekymrer utviklingshemmede i Lillehammer

GLEM IKKE: Forslaget til 2019-budsjett i Lillehammer vekker bekymring i forbundet for utviklingshemmede. Ikke glem oss, er parolen som rettet til ordfører Espen G. Johnsen og øvrige politikere.

GLEM IKKE: Forslaget til 2019-budsjett i Lillehammer vekker bekymring i forbundet for utviklingshemmede. Ikke glem oss, er parolen som rettet til ordfører Espen G. Johnsen og øvrige politikere. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) ser med stor bekymring på Økonomiplan 2019–2022 – Årsbudsjett 2019, der det savnes sterkere føringer i forhold til de utviklingshemmede.

Generelt ser NFU at Lillehammer kommune ikke velger å prioritere denne brukergruppen. Det står klart at tjenesteområdet har betydelige utfordringer, men kommunen velger likevel å redusere i tjenestene. De tiltak som er synliggjort virker også svært vage. NFU er svært bekymret for at utviklingshemmede ikke prioriteres av kommunen. Dette er en svak gruppe med få muligheter til å stå fram med sine meninger.

Økonomiplanens kapittel om tilrettelagte tjenester beskriver store utfordringer. Med økt vekst i antall brukere uten at kommunen viser vilje til å konkretisere tiltak for møte utfordringene.
Kommunen vil marginalisere behovet for individuelle tjenester, redusere antall boenheter, vurdere bruk av nye leiligheter som bygges og redusere på bemanning. Alle disse forholdene mener NFU vil gå imot de rettighetene utviklingshemmede har. NFU er sterkt bekymret for at kommunen med denne tilnærmingen ser i retning av en større grad av institusjonering.

Kommunen har vedtatt å utvide kapasiteten på bofellesskapsboliger med til sammen ti nye leiligheter; to i Gausdalsgate som ferdigstilles november 2018, og åtte i nytt bofellesskap med ferdigstillelse forsommeren 2019. Sju av leilighetene er allerede tildelt nye brukere som pr. i dag bor i foreldrehjemmet. NFU synes det er svært merkelig å iverksette et nytt bofellesskap og budsjettere for kun 2–3 måneders drift i 2019, og har derfor vanskelig for å se rasjonale bak dette vedtaket.
NFU ser med bekymring på at utviklingshemmede som i dag bor hjemme kanskje ikke får det tilbudet de har behov for eller ønsker seg, av rent økonomiske hensyn.

Planen sier videre at behov for å utvikle kapasitet og bredde i aktivitet- og sysselsettingstilbudet fortsatt ikke er løst. Dagens tilbud dekker ikke behovet og en konsekvens blir økning i individuelle oppfølgingstjenester. NFU velger spesielt å nevne Kløverbakken som ikke har tilfredsstillende standard, og henviser til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ga følgende kommentar i forbindelse med budsjettforhandlingen (fra protokoll etter møte 26.11.18):

«Rådet er bekymret for sysselsettingstilbudet for brukere av Kløverbakken og de som enda ikke har fått noe tilbud. Det må komme til konkret handling i løpet av 2019. Kvaliteten på tjenestene som ytes i dag vil fort forringes ytterligere på grunn av Kløverbakkens bygningsmessige standard. Det må derfor gjøres grep snarest for å skape et nytt tilbud som har tilstrekkelig kapasitet for å ta imot alle aktuelle brukere. Det må sikres kvalitet og et godt og variert sysselsettingsopplegg. Rådet ber om at det avsettes investeringsmidler til nye lokaler i 2019.»

Saken er også tatt opp i GD ved et par anledninger.
NFU har fått signaler om at de planer som var lagt for et leieforhold i 2019 ikke lenger er gjeldende, og ber om at dette avklares og behandles i budsjettet. Behovet for å flytte ut av Kløverbakken er presserende, og kan ikke vente.

Ser vi på de behov og utfordringer som er omhandlet i økonomiplanen, vil en økt budsjettramme på 1 mill. kr til volumøkningen innen denne målgruppen langt fra være tilfredsstillende. NFU er svært bekymret for budsjettet for 2019, og ber om at Lillehammer kommune iverksetter tiltak for å forbedre fremfor å forringe tjenestene for utviklingshemmede. Budsjettet viser en negativ utvikling for de utviklingshemmede og deres tjenestebehov, dette kan ikke NFU sitte å se på uten å si ifra.

NFU vil som avslutning referere til FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, der det står følgende (Artikkel 19):

"Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet"

"Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter, og skal treffe effektive og hensiktsmessige tiltak for at mennesker med nedsatt funksjonsevne lettere skal kunne bruke denne rettighet fullt ut, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet, blant annet ved å sikre:

a) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform.

b) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å forhindre isolasjon eller segregering fra samfunnet".

NFU er svært bekymret over Lillehammer kommunes vilje til å prioritere de svake gruppene i samfunnet og i denne sammenheng de utviklingshemmede.

NFU ber kommunestyret ta inn over seg de forhold som er omtalt i dette skrivet, og vil følge opp at nødvendige tiltak iverksettes i kommunens budsjetter fra 2019 og fremover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags