Kommunene trenger ikke pålegg fra statlig hold for å forsterke innsatsen lokalt

Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR),  er regionens fremste redskap for kildesortering og gjenvinning av ressurser, skriver Ringebu-rådmannen, og lover ytterligere styrking av disse tjenestene.

Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR), er regionens fremste redskap for kildesortering og gjenvinning av ressurser, skriver Ringebu-rådmannen, og lover ytterligere styrking av disse tjenestene.

Av
DEL

debatt

Kommunene spiller en viktig rolle innen energi og klima. Statlige myndigheter har ikke stilt konkrete krav til kommunene ennå, men dette kan komme.

Kommunene trenger ikke pålegg fra statlig hold for å forsterke innsatsen lokalt. Kommunestyret i Ringebu formulerte i 2009 og 2014 klare målsettinger og konkrete tiltak. Dette ble nedfelt i kommunens to første energi- og klimaplaner. Ringebu kommune ønsker å gå foran med et godt eksempel, og egen virksomhet har stått sentralt så langt. Kommunen har avlagt eget klimaregnskap de siste to årene, informasjon ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Sist høst startet arbeidet med revisjon av kommunens energi- og klimaplan, hvor våre folkevalgte skal sette ambisjoner for de kommende år. Dette blir kommunens tredjegenerasjons energi- og klimaplan.

  • Ringebu kommune fullførte miljøsertifisering av alle virksomheter i 2016. Enhetene blir sertifisert for tre år, og tidlig i 2019 har vi fullført resertifisering av alle enhetene. Med konsernmodell har vi etter hvert gode måledata på innsparinger i avfall og energibruk. Miljøsertifiseringen gir tallmateriale til klimaregnskapet.
  • Kommunen har lagt om avfallsordningen ved barnehager og skoler med bruk av nedgravde tanker (såkalte Molok-tanker).
  • Våren 2018 ble EPC-prosjektet (investering med energisparekontrakt) fullført, med investeringer på vel 40 mill. kr i energisparetiltak, fordelt på mer enn 20 kommunale bygninger. Investeringene er lønnsomme, med garanterte innsparinger i energibruken. Det blir interessant å studere effekten i praksis.
  • Med tilskudd fra Klimasats-ordningen i Miljødirektoratet investerte kommunen i 2017 i 12 semihurtigladestasjoner til egen bilpark, og gikk samtidig over til ladbare biler i helse- og omsorgssektoren. I alt 13 ladbare biler.
  • Kommunen har egen tilskuddsordning til utskifting av gamle vedovner i boliger, og mange har benyttet seg av den.
  • Sommeren 2018 fikk kommunen tilskudd fra Klimasats til innkjøp av seks elsykler. Disse syklene skal utplasseres i Fåvang og Ringebu sentrum til sommeren til fri bruk. Bruk av elsykler er i sterk utvikling. Vi ønsker erfaringer med hvordan elsykler kan planlegges inn i lokale transportløsninger i framtida. I løpet av vinteren skal vi få avklart hvordan elsyklene skal utplasseres og oppbevares.
  • Kommunen fyller kriteriene for «Bærekraftig reisemål» i Visitnorway.no. 

Det viktigste er at energi, klima og miljø hele tiden står på dagsorden på ulike arenaer i lokalsamfunnet; i barnehagene og skolene, i forbindelse med arrangement og i møter med innbyggere, fritidsinnbyggere og næringsliv. Våre bevisste holdninger til viktige spørsmål er avgjørende i det lange løp. Vi må være synlige og tydelige på hva vi står for. 

Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR), som Ringebu er administrasjonskommune for, er regionens fremste redskap for kildesortering og gjenvinning av ressurser. MGR har lang tradisjon for kildesortering og gjenvinning av avfall. Skrapmetall, glass, matavfall, plast, papp og papir er fraksjoner som har vært gjenvunnet i mange år.

I 2017 ble hytterenovasjonen utvidet med sorteringsmulighet for matavfall i hele regionen. Innsamling av plastavfall på ubetjente mottak i hytteområdene er under utprøving, og skal utvides som ordning i hele regionen. Gjenvinningsgraden i Midt-Gudbrandsdal ligger på landsgjennomsnittet, og kan bli bedre. Gebyrene i Midt-Gudbrandsdal er blant de laveste gebyrene i landet, og det ønsker vi å videreføre.

Ny miljøstasjon på Fåvang står ferdig i mars. Den vil gi betydelig forbedring av tilbudet for innbyggere sør i kommunen, og ikke minst for hytteeiere i fjellområdene rundt Fåvang, herunder Kvitfjell. Ubetjente avfallsmottak i fjellområdene i regionen etableres, og utvides fortløpende i takt med økt behov. Flere fritidsboliger, hyppigere bruk av boligene og økte forventninger om kildesortering, medfører også mer avfall og mer kildesortering.

MGR fikk i 2018 tilskudd fra Klimasats til å utrede en biogassløsning basert på husdyrgjødsel. Det foreligger nå en forprosjektrapport, med anbefaling om videre utredning for realisering av et biogassanlegg i samarbeid med landbruket.

Det er for tidlig å si hva som blir mål og tiltak i kommende energi- og klimaplan. Vi håper på mange innspill og godt engasjement.

Vi har tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Det kommer til å bli fokus på fornybare energikilder som jordvarme, solfangere og solcellebasert energiproduksjon. Utslipp fra transport må reduseres. Når det gjelder avfall vet vi at det blant annet gjenstår å få på plass gode ordninger med kildesortering av avfall i sentrumsområder og ved arrangement. Vi vet at gjenvinningsgraden generelt sett må opp for å møte framtidige krav.

Ulike miljøutfordringer vil trolig komme på dagsorden. Hvordan sikrer vi miljøet best mulig mot plastforurensning, herunder mikroplast, og hvordan sikrer vi samfunnet mot farlig eller ulovlig forurensning? Alt fra nedfalls piggtråd i fjell og utmark, til «henslengte» bilvrak og ulovlige fyllinger, dumping og brenning av skrot. Dette handler om miljøet, og det handler om hvordan vi vil ha det rundt oss. Med kulturlandskapet og historien i Gudbrandsdalen som bakteppe. Det handler om energibruk, klima og miljø, og det handler om estetikk, våre holdninger og framtida.

Per H. Lervåg

Rådmann i Ringebu

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags