Det ser nå ut som det går over stokk og stein med kun ett mål, fusjon for enhver pris

URYDDIG: Styreleder i Mjøsen Skog, Terje Uggen (t.v.) og styreleder i Glommen Skog, Ole Th. Holt får kritikk for å ha ledet en uryddig fusjonsprosess.

URYDDIG: Styreleder i Mjøsen Skog, Terje Uggen (t.v.) og styreleder i Glommen Skog, Ole Th. Holt får kritikk for å ha ledet en uryddig fusjonsprosess. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Vi fikk 18.09.18 beskjed om at styrene i Mjøsen Skog SA og Glommen Skog SA hadde blitt enige om å gå i forhandlinger om en mulig fusjon av de to selskapene.

Det er med tungt hjerte jeg nå går ut mot egen arbeidsgiver, men denne gangen tror jeg noen bør si ifra om en uryddig prosess. Vi er lojale medarbeidere og har hittil forholdt oss til det som har blitt bestemt av styret. Vi er glad i Mjøsen og vil for alt i verden ikke skade vår egen organisasjon.

Det ser nå ut som det går over stokk og stein med kun ett mål, fusjon for enhver pris. Mitt inntrykk er at styret ser ut til å ville tyne og tvinge egne ansatte og egen organisasjon i kne før alt overlates til Glommen. Det er mange medarbeidere som det siste halvåret har hatt dobbelt jobb, både med fusjonsprosess og med daglig drift. Det har dessverre vært lite åpenhet om fusjonsprosessen, noe som har ført til en del frustrasjon og uheldige spekulasjoner. Det er nå framlagt et endelig utkast til fusjonsavtale. Jeg finner ingen punkter der som dokumenterer eller sannsynliggjør at en fusjon vil være lønnsom og riktig verken for Mjøsens eiere eller for de ansatte.

Mjøsen Skog SA er i dag en effektiv og svært veldrevet bedrift. Vi omsetter mer tømmer pr. ansatt enn Glommen og andre sammenlignbare skogandelslag. Vi er opptatt av å jobbe hardt, effektivt og faglig godt, for å oppnå gode resultater i fellesskap. Dette har vi lyktes godt med. Mjøsen har en sterkt stilling innen datateknologi, ressursregistrering og skogbruksplanlegging. Vi forvalter en stor og verdifull ressurs i programvarer og fagmiljø. Vi er landsledende når det gjelder skogplanlegging og IT i den sammenheng. Vi har i dag et godt samhold og et godt sosialt miljø blant de ansatte. Vi har en god dialog mellom daglig ledelse og ansatte. Dette mener jeg det er viktig å ta vare på.

Mjøsen har bestandig vært opptatt av likebehandling av alle skogeiere. Vi er opptatt av å være «hel ved» og å gjøre ting faglig godt og ordentlig. Vi tok tidlig miljøregistreringer og miljøhensyn på alvor. Dette har gitt oss stor respekt i fagmiljøet og forhåpentligvis også god anseelse i samfunnet rundt oss. Vi ønsker, som ansatte, å ta vare på og verne om Mjøsens verdier.

Fusjonsforhandlinger: Styret utpekte en Forhandlingsdelegasjon bestående av styreleder, nestleder, daglig leder og en ansattrepresentant fra hver organisasjon. Partene engasjerte i fellesskap Gudbrand Kvaal, (tidligere direktør i Norges Skogeierforbund, nå ordfører i Glommen Skog) som såkalt «fasilitator» i prosessen. Tidlig i fusjonsforhandlingene ble det enighet om at administrerende direktør i det fusjonerte selskapet skulle komme fra den ene fusjonspartneren, mens styreleder skulle komme fra den andre fusjonspartneren. Fusjonsutvalget skulle utpeke den ene av de to administrerende direktører som de mente var best kvalifisert for jobben som administrerende direktør i det nye fusjonerte selskapet GM-skog.

Da administrerende direktør skulle utpekes ble hver av de to direktørene ifra Glommen og Mjøsen intervjuet av fusjonsutvalget. De ble stilt en rekke spørsmål som de besvarte hver for seg. Hver av fusjonsutvalgets delegater vurderte direktørenes svar og verdsatte svarene med karakterpoeng. Den av de to kandidatene som fikk høyest poengsum skulle utpekes som ny administrerende direktør. Hvilke kriterier som skulle vektlegges tyngst var bestemt på forhånd av fusjonsutvalget.

Jeg mener de to styrelederne var inhabile i denne avstemningen. Ved å gi egen direktør svake karakterpoeng ville de kunne styrke muligheten for selv å bli styreleder i det nye fusjonerte selskapet. Prosessen her må kunne betegnes som uryddig.

Mandag 4. mars var det allmøte i Mjøsen. Her opplyste Mjøsens styreleder Terje Uggen at Glommens direktør var valgt til ny direktør for det fusjonerte selskapet, GM Skog.

Uggen opplyste samtidig at Steffen Skolseg hadde sagt opp sin stilling som administrerende direktør i Mjøsen med umiddelbar virkning. Årsaken til Steffens avgang var «hemmelig» og ville ikke bli offentliggjort.

Jeg finner det påfallende og underlig at Glommens direktør Gudmund Nordtun ble valgt som direktør for det nye GM Skog, da han tilsynelatende hadde en svakere bakgrunn enn Steffen Skolseg.

Mjøsens direktør, Steffen Skolseg, var nyansatt etter en omfattende rekrutteringsprosess. Mjøsens styre hadde engasjert et eksternt konsulentselskap for å finne og rekruttere den best kvalifiserte kandidaten for sjefsjobben i Mjøsen. Steffen ble, som erfaren og dyktig næringslivsleder, headhuntet til denne jobben. Han hadde blant annet erfaring med å lede en vellykket fusjon i Strand Unikorn. Steffen hadde i tillegg tilsvarende utdannelse og bakgrunn som vår tidligere direktør Erik A. Dahl, som var en god leder og gjorde en meget god jobb for Mjøsen. Steffen viste seg også å være en dyktig leder med god forretningssans og god kontakt med både skogeiere og forretningsforbindelser innen næringslivet. Han var også en inspirerende og god leder internt i Mjøsen og populær blant medarbeiderne. Steffen Skolseg er nå valgt til ny nestleder i styret i Nortura.

Jeg mener at det burde vært engasjert en profesjonell, upartisk konsulent, i forbindelse med utvelging og ansettelse av ny daglig leder for det fusjonerte selskapet GM Skog.

En forutsetning for å lykkes med en fusjon er å beholde nøkkelpersonell. Mjøsen har i dagen gruppe dyktige medarbeidere med høy kompetanse på mange fagfelt. Vi har ved hjelp av deres kompetanse og innsats utviklet gode arbeids- og styringsverktøy for bedriften og organisasjonen Mjøsen Skog. Plan- og forvaltningsverktøyet ALLMA er en viktig del av dette. Det er viktig å ta vare på dette fagmiljøet.

Dersom en fusjon blir vedtatt vil de ansatte selvfølgelig være lojale og gå positivt og aktivt inn for å frambringe og sikre en best mulig løsning ut ifra den nye situasjonen. Som ansatte ønsker vi alle å gå inn i denne saken med ambisjoner om å videreutvikle organisasjonen til en enda bedre bedrift, tuftet på Mjøsens gode faglige og sosiale miljø og våre verdier. Stabilitet i personalpolitikk og ledelse er selvfølgelig også en forutsetning for å lykkes med å integrere Mjøsens personellstab inn i et nytt fusjonert selskap.

På bakgrunn av pågående fusjonsprosess og styringen av denne må jeg nå tilkjennegi at min tillit til styreleder Terje Uggen er sterkt svekket. Det er delegatene til årsmøtet i Mjøsen som bestemmer om det blir fusjon eller ikke.


Nils H. Weihe

Saksumdal, andelseier og ansatt i Mjøsen Skog SA

LES OGSÅ: Fusjon med Glommen er rett for Mjøsen


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags