For Tretten dreier dette seg i høyeste grad om lokalsamfunnets framtid

Tretten legekontor: At legekontoret på Tretten i dag fungerer dårlig for brukerne oppleves nok som svært nytt og overraskende på oss som bruker kontoret, skriver innsenderne.

Tretten legekontor: At legekontoret på Tretten i dag fungerer dårlig for brukerne oppleves nok som svært nytt og overraskende på oss som bruker kontoret, skriver innsenderne. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg
Det er vanskelig å se bort fra den nærmest fatale leieavtalen som forrige rådmann gjorde med Skarpsno eiendom Hafjell, «Sparbygget», når det snakkes om plassering av legekontor i Øyer kommune.  Sektorleder helse og daværende rådmann i Øyer kommune var vel rimelig samstemte om dette, og hvem som gikk foran i prosessen er vanskelig å vite.

I dagens administrasjon antas sektorlederen helse å være hovedmannen bak drømmen om egen legevakt i Øyer, og som var hovedgrunnen til inngåelse av leieavtalen. Ønsket om eget legekontor også i Øyer sokn var det stor enighet om. Når den samme sektorleder nå muntlig i formannskap og ikke minst i sakspapirene, nærmest bedriver agitasjon og forsvarstale for sin «kongstanke» er det krevende å ta vedkommende på fullt alvor. Han har hittil konsekvent unngått å svare på ethvert spørsmål som er rettet til han gjennom leserbrev.

Hvorfor kommunen stiller gratis lokaler til disposisjon for de privatpraktiserende legene i Øyer er det tydeligvis ikke mulig å få svar på. Er tilsvarende spesielle avtaler også forbundet til legesekretærer og utstyret ved kontoret forøvrig? Kommunen har vel egentlig ingen plikt til å holde privatpraktiserende leger med gratis kontor?  Ville en ordinær husleie fra de privatpraktiserende legene være viktige bidrag for å finansiere merkostnaden ved to legekontorer?

Det er reist spørsmål om de leide lokalenes egnethet, parkeringsforhold, innsyn til inngangsparti fra et serveringssted i nærheten og lydgjennomgang mellom kontorene. At ca. 1/3 del av det leide lokalet er dødplass, ganger og trapper, burde også bekymre en leietaker.

Det er påfallende hvor mange og stort plassbehov som dukker opp innen helsesektoren mellom saksutredningene? Var det ingen som visste om dette før byggingen? Vanskelig å ikke tro at det mest er et ønske om å få «lys i vinduene» i de kontorene som ellers ville stå tomme ved en nedleggelse av legekontoret på Tretten.

Antar også at legekontorene på Tretten er bygd og innredet med tanke på å brukes som legekontor med støttefunksjoner. Hvor store ombyggingskostnader som kan ventes for å omgjøre legekontorer til annet bruk er vanskelig/umulig å finne i sakspapirene. Er det helt sikkert at det ikke vil være plass til de privatpraktiserende legene i lokalene på Tretten, evt. med mindre tilpassinger?

Hvilke nye inntekter og besparelser i drift forventes ved å flytte kontorplasser innen kommunens eksisterende bygningsmasse?

Hvorfor ikke evt. flytte for eksempel området Psykisk helse og rus til mulig ledig arealer i kontorene i Øyer om behov for kontorutvidelse er påtrengende?

Befolkningen på Tretten har nok heldigvis hyppigere behov for legetjenester enn for hjelp innen psykiatri og rusproblematikk. Ikke vanskelig å tenke seg at nærheten til Lillehammer og beliggenheten av U-skolen er med og påvirker i hvert fall rus, og behov ang. ungdomspsykiatri?

Nærhet til legetjenesten er nedfelt i Samhandlingsreformen, pkt. 2 andre setning: «Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.»  Denne setningen synes uteglemt i sakspapirene. Eldre, 67+, står for nær halvparten av legekonsultasjonene i kommunen, og de ønsker at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. Eldre har ofte et sammensatt sykdomsbilde som krever samhandling mellom flere helsetilbud noe det ligger best tilrette for på Tretten.

At privatpraktiserende fysioterapeut på Tretten endelig kan få større lokaler, som lenge har vært etterspurt, setter vi pris på. Bedre sent enn aldri.

For oss på Tretten dreier dette seg i høyeste grad også om lokalsamfunnets framtid, og en utvikling som et attraktivt sted å bo både for unge, barnefamilier og eldre. 

Trettensamfunnet er sårbart, men helt unikt i forhold til nedlagte gratis dugnadstimer på ulike felt. Kanskje de som ønsker å legge ned legekontoret her også ville vektlegge det? Det legges ned utrolig mange gratis arbeidstimer til nytte for lokalsamfunnet og dermed også for kommunen.

Hvilke tanker og vyer har kommunen og enkelte av politikerne for en framtidig utvikling på Tretten, som kan gjøre det til et attraktivt sted å bosette seg? Vi kan la spørsmålet om bomplassering ligge i denne omgang, men den er ikke akkurat noe stort bidrag i favør av Tretten når valg av bosted gjøres. Fravær av leger kan bli et nytt negativt signal til et lokalsamfunn under press.

Vi mener å ha sett og hørt at Sp er imot sentralisering? Er det bare til bruk i TV-debatter, valgmøter og i partiprogram?

At legekontoret på Tretten i dag fungerer dårlig for brukerne oppleves nok som svært nytt og overraskende på oss som bruker kontoret. Alle ytringer på sosiale medier og ulike samtaler med folk på Tretten tyder absolutt på det motsatte. Hvilke kilder Sp-representanten har for dette og at det er et sterkt press på tretlinger at de SKAL være imot en flytting av legekontoret til Øyer vet vi ikke. Han mente tydeligvis at mot dette bakteppet var ikke det lokale engasjementet reelt. .

Vi håper og tror på en fortsatt god framtid for Tretten!

Det er kanskje også grunn til å minne om at det er ca. samme avstand fra Øyer sentrum til Lillehammer som det er fra Øyer til Tretten. Skarsmoens lengde er nok overdrevet.

Møt opp på kommunestyremøtet torsdag 22. mars kl. 1800, Rådhuset, Tingberg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags