Sølvskottberget – tillatelse til endring av bruk

BEGREPER: Rådmannen i Øyer redegjør for bruk av begreper i forbindelse med foreslått asylmottak på Sølvskottberget.

BEGREPER: Rådmannen i Øyer redegjør for bruk av begreper i forbindelse med foreslått asylmottak på Sølvskottberget. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg
Vi ser at det er et behov for å klargjøre begrepsbruken og således forståelsen av forholdene omkring tillatelser på Sølvskottberget.

Les også: Brukstillatelsen ikke trukket tilbake for Heimta

Begrepsbruken

I omtale av saken om brukstillatelse på Sølvskottberget, ser vi at tillatelse til bruksendring stadig forveksles med brukstillatelse. Dette er ikke riktig. Tillatelse til bruksendring er ikke en brukstillatelse, men en tillatelse til endring av bruken, det vil si den virksomhet som bygningene kan brukes til når ferdigattest, ev. brukstillatelse foreligger. Endringer i bruken kan være endringer i hva slags tjeneste som ytes i eiendommen, men også andre vesentlige endringer i hvordan eiendommen benyttes. Slike endringer kan medføre at ulike lovkrav aktualiseres som ikke før var relevante.

Når slik tillatelse til endring av bruken gis på vilkår, må vilkårene oppfylles og søknad om ferdigattest med dokumentasjon innsendes og behandles av bygningsmyndigheten. Dersom bygningsmyndigheten finner søknad og dokumentasjon tilfredsstillende i forhold til plan- og bygningsloven og annen relevant lovgivning som tilligger andre fagmyndigheter, vil bygningsmyndigheten da gi ferdigattest og eiendommen kan så brukes til formålet permanent så fremt bruken ikke endrer seg vesentlig fra opplysningene som lå til grunn for vedtaket.

Det er primært ferdigattest som medfører brukstillatelse. I noen tilfeller kan bygningsmyndigheten gi brukstillatelse før ferdigattest. Det gjøres dersom det er mindre mangler ved tiltaket eller ved dokumentasjonen på tiltaket og de aktuelle fagmyndighetene (f.eks. Arbeidstilsynet, Mattilsynet eller kommuneoverlegen) tilkjennegir at disse manglene ikke er til hinder for midlertidig bruk.

I forbindelse med bruksendring vil det ofte foretas bygningsmessige endringer som også kan være søknadspliktige. Bruksendringen vil dessuten i seg selv kunne aktualisere andre offentligrettslige krav og medføre at det må gjennomføres så vel organisatoriske som tekniske tiltak. Dette henger gjerne sammen. Bygningsmyndigheten har plikt til å samordne dette og utber derfor dokumentasjon som gir grunnlag for å vurdere hvilke krav som kan være aktuelle. Virksomhetsbeskrivelse og ROS-analyse er sentralt for tjenesteytende virksomheter og mindre aktuelt i forbindelse med ordinære boliger. De opplysninger som fremkommer i en søknad og eventuelt befaring vurderes av bygningsmyndigheten. Det kan noen ganger være aktuelt å kreve at søknadspliktige tiltak blir søkt om, eller ytterligere dokumentasjon, f.eks. fra fagmyndighetene, på at virksomheten har innrettet seg tilfredsstillende innenfor øvrig regelverk.

Det kan søkes om bruksendring parallelt med søknad om ferdigattest, ev. brukstillatelse på vilkår dersom kun mindre tiltak gjenstår og aktuelle fagmyndigheter godkjenner dette.

Sølvskottberget

Bygningsmyndigheten har ikke mottatt noen søknad om ferdigattest eller brukstillatelse for Sølvskottberget etter at bruksendring, det vil si endring av bruken, ble gitt på vilkår den gitt 2. mai 2016. Disse vilkårene er ikke, slik Heimta synes å oppfatte dette i et brev til bygningsmyndigheten, en opplysning om hvilke offentligrettslige krav som til enhver tid gjelder. Dette er vilkår for bruksendringen som må oppfylles før ferdigattest eller ny tidsbegrenset tillatelse til bruk kan gis. Det er altså kun et vedtak som formidler at den endrede bruken er godtatt endret på vilkår. Det foreligger ikke ferdigattest eller brukstillatelse til den aktuelle bruken fra tidligere. Dette må derfor søkes om. Vilkårene i bruksendringen står da sentralt, men også annen lovgivning som aktualiseres.

17. november 2015 ble det fattet vedtak om bruksendring for deler av bygningsmassen på Sølvskottberget. Denne ble gitt på en rekke vilkår som måtte oppfylles innen en gitt frist. I motsatt fall ville så vel tillatelse til bruksendring som til bruk opphøre:

«Bruksendringen er gitt midlertidig fram til 31.12.2016. Vilkår ovenfor må være dokumentert gjennomført og godkjent av kommunen innen 4. desember 2015. Dersom slik gjennomføring ikke foreligger vil bruksendring og bruk av stedet med gbnr 47/12, Nordbygdsvegen 700 opphøre med øyeblikkelig virkning. Det vises her til pbl §§ 29–6 og 31-2».

26. april 2016 mottok bygningsmyndigheten i Øyer kommune søknad fra eier om bruksendring for hele eiendommen. Tillatelse til bruksendring ble gitt 2. mai 2016 på en rekke vilkår, som det fremgår at «må etterkommes». Vilkårene var av teknisk så vel organisatorisk art og knytter seg opp mot den virksomhet som skal være i bebyggelsen. Virksomhetens ROS-analyse er grunnlag for at fagmyndigheter skal kunne vurdere hvilke tiltak som er nødvendige; dette må virksomheten dokumentere oppfylt før ferdigattest kan gis. Bruksendring er en bekreftelse på at bruken kan endres på de fastsatte vilkår. Det må søkes om ferdigattest når vilkårene er oppfylt og dette må da dokumenteres.

Er det forhold i dokumentasjonen som senere innkommer i forbindelse med slik søknad om ferdigattest, som innebærer at saken må vurderes av annen fagmyndighet for at alle offentligrettslige krav skal være oppfylt, vil bygningsmyndigheten ha rett og plikt til å kreve dette jf. samordningsplikten i plan- og bygningsloven. Bygningsmyndigheten kan ikke fatte vedtak som gjør at et tiltak (eiendom ut fra den aktuelle bruk) kommer i strid med annen lovgivning. Alle vilkår handler om sikkerhet, helse og miljø og forvaltes av ulike fagmyndigheter. Det ble i søknaden opplyst at tiltaket ikke berører eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser. Tillatelse til bruksendring ble gitt på bakgrunn av de opplysninger som da var gitt og de vilkår som fremgår av tillatelsen. Når bygningsmyndigheten mottar søknad om ferdigattest vil bygningsmyndigheten behandle denne som beskrevet over. Byggeiere og virksomheter har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i aktuelt regelverk og påse nødvendig dokumentasjon for nødvendige samtykker og tillatelser. Bygningsmyndigheten samordner disse i behandling av saker som faller under byggesaksforskriften. Bygningsmyndigheten kan eventuelt gi en tidsbegrenset brukstillatelse dersom det er mindre mangler og fagmyndighetene mener det likevel er forsvarlig å ta bygget i bruk, med ev. avbøtende tiltak til alle krav er oppfylt slik at ferdigattest kan gis.

For ordens skyld: Enhver bruk av bygninger og arealbruk forutsetter at krav stilt i ulike lover til enhver tid er oppfylt (f.eks. arbeidsmiljøloven og forskrift om miljørettet helsevern, brannvernlovgivning, smittevernlovgivning osv.). Fagmyndighetene kan kreve opphør av bruk eller midlertidig stans i bruken dersom de har hjemmel for dette i regelverket de forvalter. Dette rapporteres normalt til bygningsmyndigheten. Er bruken vesentlig endret fra det som var grunnlaget for tillatelsen, eller bruken forutsetter søknadspliktige tiltak for å kunne komme i tråd med offentligrettslige krav, så skal det kreves søknad om bruksendring og/eller bygningsmessige tiltak dersom loven krever det. Vi er imidlertid ikke her når det gjelder Sølvskottberget, da det ikke foreligger noen ferdigattest eller tillatelse til bruk som asylmottak jf. ovenstående.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags