Miljøminister Vidar Helgesen avslo felling av 47 ulver under vinterens lisensjakt hvorpå rovviltnemndene la ned sine verv både i Hedmark og Oppland i protest. Utover vinteren og våren har hele ulvedebatten vært i spill i Stortinget, mens ulvene har levd og ynglet i beste velgående.

Vinteren 2016/2017 var det registrert 5 helnorske flokker + 7 grenseflokker. I tillegg 6 helnorske revirhevdende par, pluss 3 grenserevir. Dette etter at paret i Spekedalen ble tatt ut og at det av en forunderlig grunn er blitt et grenserevir av den nærgående Slettåsflokken da alfahannen har vært en tur innom Sverige. 

Ulvens herjinger er statens ansvar. Det er myndighetenes som må sørge for at alle tilgjengelige virkemidler blir satt inn for å hindre at ulv får herje fritt, med det dyrevelferdsmessige alvoret dette innebærer. Særlig etter at Regjeringen overkjørte vedtaket om lisenskvote, må staten bære det hele og fulle ansvaret.

I stedet er det dyreeierne, naboene og frivillige som leter opp døde dyr, frakter dem til vei, avliver skadde søyer og lam og sanker overlevende. Ingen som ikke har opplevd dette forstår hvor stor påkjenning det er.

Kommunene og kommunale skadefellingslag gjør så godt de kan, men dette er en ny situasjon for de lokale som skal håndtere en svært vanskelig situasjon de er påtvunget av en feilslått politikk. All ære til hver og en som legger ned stor innsats i forsøk på å fjerne skadevolder(ne).

Mens tragedien utspiller seg, er det ingen kriseteam eller beklagende ord verken fra statsråd Helgesen eller hans støttespiller for økt ulvebestand, statsminister Erna Solberg. En tafatt uttalelse fra statssekretær Lunde, « jeg forstår det er vanskelig», er alt dyreeierne avspises med, samt noen skarve kroner for å la sauen beite opp vinterfôret.

Vi forlanger at staten tar sitt ansvar og setter inn alle tilgjengelige midler for å fjerne ulven(e) fra de prioriterte beiteområdene snarest. Vi aksepterer ikke den unnfallenhet norske myndigheter legger for dagen ovenfor de som er berørt eller de dyrelidelsene som de nå har ansvaret for. Vi aksepterer ikke flere massakrer av et rovdyr vi har mange års erfaring med konsekvensene av.

Hvis ikke staten, myndighetene, klarer å oppfylle målet om at det ikke skal være rovdyr som utgjør et skadepotensial i beiteprioriterte områder, må staten innse at vi ikke kan ivareta ett rovdyr som ulven i norsk utmark. Det er mer enn nok at de ikke klarer å fjerne svensk ulv som til stadighet dukker opp i beiteprioriterte områder.