Stortingsvalget er over, det samme gjelder i hovedsak beitesesongen. Nå lurer vi på om tragedien i sørlige deler av fylket er glemt av de som har sitter med ansvaret. Det sitter mange og venter på svar på sine spørsmål – svar som skulle kommet for lenge siden.

I en kronikk i begynnelsen av september, konkluderte vi med at myndighetene ikke ser ut til å stille seg bak prinsippet om at staten skal dekke de reelle kostnadene beitebrukerne har som skyldes ulveangrepene og manglende forvaltning. Kostnadene ser ut til å overstige 10 millioner kroner, og vi stilte i kronikken spørsmålet:

Er dette en bærekraftig politikk i et beiteprioritert område?

Det er Høyre og Fremskrittspartiet som fortsatt skal ha hånda på rattet. Fordelen med det er at det er de samme partiene som hadde ansvaret for unnfallenheten i vinter, OG som har fått med seg tragedien i de beiteprioriterte områdene på Hadeland og Toten, som også skal ha ansvaret for forvaltningen videre.

Vi ba Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Landbruks- og matminister Jon Georg Dale om rask avklaring på:

  • Erstatning for tapt tilgang av utmarksbeite.
  • Erstatning for tapt utmarksbeitetilskudd.
  • Erstatning for tapt tilskudd og administrativt merarbeid i beitelaga.
  • Erstatning i besetninger uten tap av dyr eller tap av få dyr.
  • Økonomisk bistand til beitebrukere med likviditetsproblem.

Denne avklaringen har ikke kommet. De berørte gardbrukerne sitter ikke på noe stort økonomisk sikkerhetsnett.

I tillegg til de store tapene som kom i sommer direkte og indirekte som følge av ulveangrepet, har mange brukt det som skulle vært vinterfôr til beite da sauen ikke kunne gå på utmarksbeite i sommer. Det har vært store menneskelige belastninger.

Vi er nå i en situasjon der mange vurderer framtida i næringa.  Videre unnfallenhet vil få store konsekvenser for enkeltmennesker.

Vi minner de som representerer vårt fylke inn i maktens korridorer (i Regjering og Storting) på denne saken:

Hvordan blir dette fulgt opp nå?

Hva vil de gjøre videre for beitenæringa i Oppland, ei næring som sørger for at vi kan omdanne de store utmarksbeiteressursene til menneskemat.