Vi har ikke råd til flere utsettelser nå

Togstrekningen mellom Hamar og Lillehammer er den strekningen i landet som har dårligst kapasitet.

Togstrekningen mellom Hamar og Lillehammer er den strekningen i landet som har dårligst kapasitet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

For å skape vekst og utvikling, er det viktig at vi klarer å få på plass en infrastruktur som binder landet sammen, og som har gode og hensiktsmessige løsninger lokalt. Senterpartiet har som mål å gi Norge en sikker, effektiv og miljøvennlig infrastruktur. '

Flere har ropt varsku om vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. Vi vil øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med en milliard kroner. Vi vil også øke bevilgningene til rassikring på fylkesveier med 100 mil kroner. Vi har i 2018 fremmet forslag om å få på plass et eget vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet. I tillegg mener Senterpartiet at Samferdselsdepartementet bør iverksette en detaljprosjektering for snarest mulig byggestart Ringebu-Otta, for å nå Stortingets ambisjon om en helhetlig utbygging i Gudbrandsdalen. Til dette har vi satt av 40 millioner kroner.


De mange trailerne som frakter gods på norske veier, er en fare for trafikksikkerheten, de fører til stor veislitasje og økte klimautslipp. Flere store godstransportører har varslet kutt i godstrafikk på bane. Det vil være strategisk viktig med en kraftig satsing på godstrafikken på jernbane. Regulariteten må økes særlig på de lange transportstrekningene, mellom landsdelene. Senterpartiet vil styrke satsingen på jernbanenettet med 270 mill. kroner i neste års statsbudsjett, slik at vi kommer i gang med de prosjektene som er varslet i Nasjonal Transportplan, NTP.

Gjennom jernbanepakke 4, ønsker regjeringen å legge flere av våre jernbanestrekninger ut på anbud i det europeiske markedet. Det britiske selskapet Go-Ahead fikk tilslaget på anbudet som ble lagt ut på Sørlandsbanen. De andre jernbanestrekningene, inkludert Dovrebanen, står for tur.

 
Jernbanepakken har kun ett mål. Det er at jernbanedriften for fremtiden skal være anbudsutsatt. Hittil har denne åpningen medført opprettelse av en rekke selskap og et direktorat. I tillegg er de jernbaneansattes vilkår satt i spill. Byråkrati og dårligere lønns og arbeidsvilkår er prisen for et åpnere marked.

Norsk jernbane er liten i europeisk sammenheng. Vi kan ikke sammenligne oss med store jernbanenasjoner som Tyskland, Frankrike og England. Vi har et rutetilbud som i stor grad er avhengig av offentlig tilskudd for å holdes oppe. Å kjøre jernbane i Norge med de stigninger og værforhold som er her, er også noe annet enn å kjøre i Sentral-Europa.


Vår løsning er en kraftsamling på jernbanen, ikke oppsplitting og ansvarsfraskrivelse. I en liten jernbanenasjon må vi samle de ressursene vi har, det vil gi et bedre tilbud og en bedre jernbane. Det vil styrke jernbanens rolle i transportsystemet – ikke forringe det.


 
Togstrekningen mellom Hamar og Lillehammer er den strekningen i landet som har dårligst kapasitet. Dette går ut over regularitet og framkommelighet for både person- og godstog. I NTP slo Stortinget fast at Inter City skulle bygges ut med dobbelt spor til Lillehammer innen 2034. Senere har Jernbanedirektoratet skjøvet dette ut i det blå med sitt handlingsprogram. I årets statsbudsjett sto det heller ikke noe om videre planlegging til Lillehammer.
 

Samferdselsdepartementet har i tillegg bedt Jernbanedirektoratet utrede 2-timers frekvens Oslo – Trondheim. Vi mener godstransport og to timers frekvens må sees under ett. Kapasitetsøkende tiltak med lange kryssingsspor må prioriteres. Strekningen sør for Lillehammer må sees i sammenheng med Inter City utbyggingen, pågående veiutbygging og utbygging for gods. Planlegging Hamar Lillehammer må starte i 2019, for at strekningen skal være på plass i 2034. Vi har ikke råd til flere utsettelser nå, det burde tvert imot vært et mål at dette arbeidet ble fremskyndet slik at det kunne vært en helhetlig utbygging av vei, og bane.

Bengt Fasteraune

Stortingsrepresentant (Sp), Oppland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags