Fusjon er viktig for skogeierne!

Christian Diskerud Meyer, Østre Toten skogeierlag, Ole Edvard Løken. Vestre Toten skogeierlag, Lars Ligaarden, Gjøvik skogeierlag, og Einar Stuve, Biri skogeierlag.

Christian Diskerud Meyer, Østre Toten skogeierlag, Ole Edvard Løken. Vestre Toten skogeierlag, Lars Ligaarden, Gjøvik skogeierlag, og Einar Stuve, Biri skogeierlag.

Av
DEL

Meninger 

Skogeierandelslagene Mjøsen og Glommen ønsker å slå seg sammen. Det har vært arbeidet hardt med dette prosjektet siden høsten 2018 og vi er nå kommet langt i forhold til å ha et utkast til fusjonsdokument som kan behandles av de styrende organene i begge andelslagene i løpet av våren 2019.

En endring blir sjelden foreslått uten at det kommer reaksjoner. Det er også tilfelle i denne saken. Vi har forståelse for det, men vi ser samtidig at utviklingen i retning større enheter også innenfor skogeiersamvirket har skutt fart. Derfor er vi av den klare oppfatningen at andelseierne i Mjøsen skog må gripe denne muligheten til å gå offensivt inn i framtida.

Skogeierlagene i Gjøvik-Toten området støtter aktivt opp om fusjonsplanen som er utarbeidet av fusjonsutvalget nedsatt av de to organisasjonene. I alle de lokale skogeierlagene sine årsmøter i mars ble planen presentert av representanter fra styret i Mjøsen skog, og planen fikk bred støtte fra lagenes medlemmer. Vi mener at en fusjon vil øke samvirkebedriftens evne til å kunne skape gode rammebetingelser for skogeierne i Hedmark og Oppland. Vi vil peke på noen opplagte gevinster ved en fusjon:

  • Oppnå høyere priser på salg av tømmer til industrien. Økt samlet volum vil også gjøre det nye selskapet til en tryggere leverandør for industrien.
  • Effektivisere verdikjeden slik at kostnadene per kubikkmeter levert tømmer på veien fra stubbe til industri kan reduseres.
  • Redusere administrasjonskostnadene i forhold til antall kubikkmeter levert tømmer. Mer effektiv drift gir bedre pris til skogeier.
  • Mulighet til å drive mer utviklingsarbeid. Vi kan oppnå større faglig utvikling av alle ledd i organisasjonen og skape merverdi for skogeier gjennom å heldigitaliserte verdikjeden.
  • Kunne legge større vekt på utvikling av det lokale tjenestetilbudet til skogeieren. Det er spesielt viktig å ha et topp motivert og kompetent skogbrukslederkorps ute i distriktene. Skogbrukslederne er tett på skogeierne og skal gi den enkelte skogeier faglig godt funderte råd som er til det beste for skogen.
  • Større mulighet til å bli den foretrukne samarbeidspartner for skogsentreprenørene. Entreprenørene er avhengig av å kunne drive effektivt gjennom året og ha tilgang på store volum gjennom sine organisasjoner slik at tjenesten kan prises riktig. I tillegg er det viktig at de blir fulgt opp på en profesjonell måte slik at kvaliteten på tjenestene blir optimal.
  • Kunne utvikle et enda bedre komplett sett med skogkulturtjenester for å sikre framtidsskogen.
  • Være bedre i stand til å markedsføre skogens betydning for næringsutvikling og klima. Både kommuner og det nye storfylket Innlandet trenger å bli minnet på skogens økende betydning for vår felles framtid. Det løses best av et skogeierandelslag som kan avsette mer ressurser til slikt arbeid.

I 2015 tok Biri skogeierlag initiativ til et opprop der hovedinnholdet var at skogeiersamvirket må ta et krafttak for å bidra til å reise ny norsk massevirkeforbrukende industri. Videre ble det pekt på at det må være et overordnet mål å fusjonere alle skogeierandelslaga i Norge. I tillegg trenger vi et sterkt skogeierforbund som en overbygning – som kan bidra til at andelslagene samarbeider så langt det er mulig. Dette oppropet fikk enstemmig støtte fra årsmøtet i Mjøsen skog. 

Vi ser at en fusjon av hele skogeiersamvirke ikke er realistisk i dag på grunn av konkurransemyndighetenes tolkning og oppfølging av gjeldende lovverk. På lang sikt er vi fortsatt av den oppfatning av at alle skogeierandelslag bør samarbeide fremfor å konkurrere. Fusjonen mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog er et nytt steg på veien mot et samlet samvirke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags