Bra satsing på samferdsel, men hvorfor kutte klimatiltak i skogen?

PLANTER OG KLIMA: I fjor plantet norske skogeiere 36 millioner trær som neste generasjon får glede av. Det er mer enn tre ganger så mye skog i Norge nå som for 100 år siden.

PLANTER OG KLIMA: I fjor plantet norske skogeiere 36 millioner trær som neste generasjon får glede av. Det er mer enn tre ganger så mye skog i Norge nå som for 100 år siden. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg 

Norges Skogeierforbund er glad for at regjeringen fortsetter satsingen på samferdsel. Samferdsel har vært et prioritert område i hele Solberg-regjeringens tid. Den videreføres i statsbudsjettet for 2019. Skogeierforbundet har jobbet mye med transportspørsmål, og vi er glad for at det nå er satt av midler til elektrifisering av strekningen Hønefoss-Follum og midler til fjerning av planoverganger på Kongsvingerbanen.

Det er satt av betydelige midler til investeringer, vedlikehold og fornyelse av riksveger. Et godt utbygd vegnett er svært viktig, både for folk og næringsliv. Nylig fikk vi vite at regjeringen bevilger 25 mill. kr. til utbedring av dårlige bruer på fylkesvegene. Er dette så mye å være glad for da? Skogeierforbundet synes det, og dette bare er oppstarten. Totalt skal det bevilges 300 millioner kroner fram til år 2023. Utbedring av svake bruer er et tiltak som er svært viktig for å styrke skog- og trenæringens konkurransekraft. Da kan tømmervogntogene kjøre med tyngre lass. Det betyr at de kan kjøre færre turer, som igjen betyr lavere kostnader for skognæringen.

Regjeringen har hatt en sterk satsing på bygging av skogsbilveger og tømmerkaier helt siden den tiltrådte. Det er Skogeierforbundet glad for. Uten god tilgang til ressursene blir det ikke noen overgang til lavutslippssamfunnet. I gjennomsnitt står det 4,2 skogeiere bak veganlegg som får tilskudd. Tilskuddene gjør det mulig å få bygd ut et effektivt vegnett på tvers av eiendomsgrensene. Det er også verdt å merke seg at skogsbilveger reduserer behovet for terrengtransport, det blir mindre kjøreskader og det er viktig for beredskap, noe som sommerens mange skogbranntilløp klart viser.

Et godt utbygd nett av tømmerkaier gjør det mulig å få fram tømmer i områder der det ville vært vanskelig å få til transporter på veg. Dette er også med på å redusere transportkostnadene for næringen.

Men: Vi trenger ikke bare å hogge den skogen som allerede er plantet og som er hogstmoden – vi må også plante til nye områder, slik at vi sikrer ressursene for framtida. Dette er selvfølgelig et hovedansvar for den enkelte skogeier. I 2010 ble det plantet om lag 20 millioner trær, i 2017 har dette økt til hele 36,4 millioner.

Når en skogeier planter et tre, kan hun glede seg over å se det vokse og gro, og ha vissheten om at treet suger til seg CO i årevis framover. FNs klimapanel og Miljødirektoratet viser hvor viktig det er å hogge mer skog og plante mer skog fordi vi trenger trevirke til å erstatte fossile ressurser. FNs klimapanel har kommet med en ny rapport som viser hvor vanskelig det vil være å nå klimamålene. Klima- og miljøministeren sier at våre handlinger de neste ti årene blir avgjørende for om vi klarer å beholde verden slik vi kjenner den i dag. Da er det vanskelig å forstå at regjeringen reduserer satsingen på planting, gjødsling av skog og planteforedling. Klima- og miljødepartementet beskriver selv i budsjettframlegget at disse tre tiltakene potensielt kan gi et økt opptak av 2,4 millioner CO årlig om cirka 70-100 år. Bevilgningen ligger nå på et nivå som gjør at man kan oppnå om lag det halve av potensialet. Dette er tiltak som er grundig utredet av Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og NIBIO. Det er ingen grunn til ikke å satse hundre prosent på disse tiltakene – vi må gjøre det som kan gjøres dersom vi skal komme i mål med klimakampen.

I tillegg avsluttes pilotfasen for planting av skog på nye arealer som klimatiltak som planlagt i 2018. Formålet med pilotfasen har vært «å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering av tiltaket». Ordningen skal snart evalueres, og det er ikke satt av penger til oppfølging av dette i 2019. Skogeierforbundet forventer at den forutsatte oppskaleringen av tiltaket skjer når evalueringen av pilotfasen er gjort og at det settes av betydelige midler til dette tiltaket i statsbudsjettet for 2020.

Miljødirektoratet har slått fast at bærekraftig skogbruk er bedre for klimaet enn vern av skog fordi skogen kan erstatte produkter laget av olje, kull og gass. Vi må bruke skogen aktivt for å redusere klimagassene. Her er det fortsatt mer som kan gjøres!

Ellen Alfsen

 Direktør, kommunikasjon og samfunnskontakt Norges Skogeierforbund

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags