Det nærmer seg oktober, og dermed presentasjon av statsbudsjettet for 2019. Det er mange og store oppgaver som skal følges opp av regjering og storting. Overgangen til Lavutslippssamfunnet er en av dem. Skognæringen i Norge er viktig dersom vi skal få redusert klimagassutslippene. Vi har en fornybar og bærekraftig råvare som verden trenger. FNs klimapanels 5. hovedrapport sier at man må øke bruken av biomasse 5 ganger dersom man skal nå 2-graders målet. Det er utrolig hva man kan bruke tømmer til: De fleste vet at vi kan bruke tre som byggemateriale, og lage papp og papir av det. Men det kan også brukes til mange andre ting: Vi kan lage tekstiler, dyrefôr, tømmer kan brukes i kosmetikk, som erstatning for plast, i maling – mulighetene er nesten uendelige. Det å erstatte produkter basert på fossile råstoff med produkter basert på fornybare råstoff som f.eks. tømmer, er en viktig del av klimakampen.

Olav A. Veum

Styreleder, Norges Skogeierforbund

 

Norge har store ressurser stående i skogen som kan tas i bruk, men for å få til økt bruk av tømmer er det noen tiltak som må følges opp:

Et svært viktig tiltak er at regjeringen fortsetter å følge opp satsingen på bygging av skogsbilveger. Et godt utbygd skogsvegnett er nøkkelen til et aktivt skogbruk. Skogsbilveger fører blant annet til færre kjøreskader i skogen. Det gir mindre bruk av drivstoff og dermed lavere klimagassutslipp. Vegene er også viktig av beredskapshensyn, f.eks. når det oppstår skogbrann. Regjeringen Solberg har prioritert midler til skogsbilveger tidligere, og Skogeierforbundet vil på det sterkeste oppfordre til å fortsette med det!

Tømmeret skal ikke bare hentes ut av skogen, det skal også fraktes fram til industrien. Regjeringen Solberg har prioritert samferdsel høyt. Det betyr mye for skognæringen med et godt vegnett. På mange strekninger er det f.eks. svake bruer som gjør at man ikke kan kjøre med fulle lass. Derfor har Stortinget vedtatt at det skal iverksettes et bruprogram for å få fjernet slike flaskehalser. Det er svært viktig at det blir bevilget penger til dette bruprogrammet i statsbudsjettet, slik at programmet kan settes i gang. Å få utbedret en bru kan spare næringslivet i området for millioner av kroner årlig!

Skal Lavutslippssamfunnet bli en realitet, må vi sørge for å ha nok tilgang til fornybart råstoff. Det er derfor veldig klokt å sørge for tiltak som gjør at vi får mer tømmer, både på kort og lang sikt. Gjødsling av skog gir rask effekt og er et rimelig tiltak. Forskning for å utvikle bedre plantemateriale er et svært langsiktig tiltak, men er også viktig.

Til slutt må vi også nevne økt bruk av tre i bygg. Verdens største høyhus i tre, Mjøstårnet, står snart ferdig i Brumunddal. Å bygge mer i tre er et effektivt klimatiltak og gir gode miljøgevinster. Offentlige myndigheter som byggherre kan bidra aktivt ved å etterspørre mer bruk av tre i bygg. Det kan være vanskelig for utbyggere å vite hva man skal velge, derfor har Bygg21 og Trefokus utviklet en digital veileder som vil gjøre det enklere for eiendomsutviklere og utbyggere å velge trebaserte løsninger.

Skognæringen i Norge vil gjerne være en god samarbeidspartner for regjering og storting i arbeidet med å nå klimamålene. Vi skal gjøre vårt, og med de riktige tiltakene i statsbudsjettet for 2019 kan samarbeidet for et samfunn med lave klimautslipp bli enda bedre.