Nær 30 mill. daa eller ca. 10 prosent av Norges areal er statsallmenning – mye av dette ligger i Gudbrandsdalen. Statsallmenningene er stort sett store sammenhengende høyfjellsområder, men også en del mindre og lavereliggende arealer.

I statsallmenningene gjelder fjelloven. Fjelloven skal ivareta statsallmenningene i et langsiktig perspektiv. Statsallmenningene er områder som i svært lang tid har vært brukt felles. Mange ulike rettigheter og interesser skal balanseres. Spesielt for statsallmenningene er blant annet at forvaltningen er delt mellom Statskog SF som grunneier og fjellstyrene som administrerer befolkningens rettigheter til jakt, fiske, beite, setre, m.m.

Fjelloven sikrer at verdiskapingen fra statsallmenningene ikke kan tas ut av statsallmenningene. Alle inntekter – både de Statskog SF har som grunneier og de fjellstyrene har, skal bare brukes til å sikre en god forvaltning av områdene. Spesielt for statsallmenningene er også et generelt forbud mot salg. Hovedregelen er at i den grad grunn i statsallmenningsareal skal tas i bruk, er det ved utleie.

Norges Fjellstyresamband (NFS) har i lang tid argumentert for at festeavgifter i statsallmenninger bør bygge på et objektivt grunnlag (takst) og være uavhengig av om det er DNT eller andre som leier tomta. Faktisk festenivå fastsettes av Statskog SF uten at lokalt fjellstyre eller NFS er involvert.

50 prosent av festeavgiftene fra «hytter og hoteller» i statsallmenningene går til vedkommende fjellstyres fjellkasse (samlet for alle fjellstyrer i Norge ca. 9 mill. kr.). Fjellkassene skal brukes til fjellstyrenes drift av statsallmenningen. Er det overskudd i fjellkassa kan det ytes midler til å styrke lokalt næringsliv eller til allmennyttige formål i allmenningsbygdene.

Den andre halvparten av festeinntekter fra «hytter og hoteller» og alle andre inntekter fra Statskog SFs øvrige grunndisponeringer, går til det såkalte grunneierfondet. Grunneierfondet bruker Statskog SF til sine oppgaver knyttet til statsallmenningene (ca. 20 mill. kr), til tiltak i statsallmenningene (ca. 2,5 mill.) og til Norges Fjellstyresamband (ca. 3 mill.).