Enten begynner jeg å bli gammel, eller så har jeg lest for mye om nedgangstider i oljebransjen og ukentlige oppsigelser. Kanskje en blanding. Uansett, jeg kan ikke annet enn å innrømme at jeg synes regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år er litt «kjedelig», og at jeg liker det.

Om det stemmer at statsbudsjettforslaget for neste år er «kjedeligere» enn før, får være opp til den enkelte å vurdere. Jeg tror imidlertid de fleste opplever at det har vært mindre debatt knyttet til budsjettforslaget som ble lagt fram 8. oktober i år, enn det har vært tidligere år.

Samtidig har det vært gjort betydelige endringer i budsjettet, eksempelvis kutt i inntekts- og selskapsskatten, kutt i elavgiften, kutt i sukkeravgiften og kutt i eiendomsskatten. Dette er tydelige Frp-gjennomslag som kommer på toppen av de tidligere skatte- og avgiftskuttene. Samtidig må det nevnes at det ikke er foreslått store og kontroversielle reformer, kutt eller endringer i budsjettforslaget for neste år.

Hvis vi tenker oss noen år tilbake i tid, da oljeprisen falt som en stein og titusener mistet jobben i oljebransjen, så var det mye oppmerksomhet knyttet til statsbudsjettet og hvilke tiltak regjeringen foreslo for å sette fart på økonomien. I lys av dette, skal vi være glade for den økonomiske veksten vi nå opplever i Norge, og at det ikke presenteres betydelige kursendringer i budsjettet.

Tidligere år har regjeringen og Siv Jensen foreslått flere målrettede tiltakspakker for å sette fart på økonomien i de områdene av Norge som var hardest rammet av oljeprisfallet. Dette ble iverksatt før ledigheten i oljebransjen «bet seg fast» og i kombinasjon med vekstfremmende skattelettelser.

Næringslivet og bedriftenes vilje til rask omstilling skal selvfølgelig ha størsteparten av æren for at det nå er fart i økonomien igjen. Vi kan imidlertid ikke konkludere med annet enn at regjeringens tiltakspakker mot arbeidsledighet har fungert etter hensikten.

Skogsatsingen fortsetter: Det som derimot ikke er kjedelig, er at regjeringen også i år foreslår mer penger til skogsatsingen. For Oppland er dette knallbra.

Innlandet har mye skog, og vi har de siste tiårene ikke hogget skog i samme takt som den vokser. Det er dårlig utnyttelse av naturressursene vi har og derfor fortsetter satsingen på hogst, tømmertransport og en fornuftig forvaltning av skogen.

Siden Frp kom i regjering i 2013 har vi gitt flere målrettede tilskudd til skognæringen for å tilrettelegge for mer hogst og eksport. I statsbudsjettforslaget for 2019 foreslår regjeringen 25 millioner kroner til å fjerne flaskehalser for skognæringen. Det handler blant annet om å utbedre bruer slik at man kan kjøre 60-tonns kjøretøy over bruene.

Det er beregnet at utbedring av 50–75 fylkeskommunale bruer vil gi 15–20 millioner i innsparte transportkostnader, og det forteller meg at det er viktig å legge bedre til rette for denne næringen. Fremskrittspartiet jobber for skognæringen og de næringsmulighetene vi har i Innlandet.

Mobbing i skolegården er noe av det jeg blir mest sint av å høre om. Det er noe som er vanskelig å stoppe helt, men vi kan gjøre mye for å hindre mobbing. Dette ødelegger oppveksten altfor mange barn og unge, og er noe av det viktigste å bekjempe. Vi har gjort mye de siste årene for å hindre mobbing, blant annet å ansvarliggjøre skoleledere som ikke griper inn mot mobbing.

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å bevilge totalt 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500 000 kroner til ordningen. Det er enda et bidrag for å få bukt med mobbingen.

Kjedelig men bra: Jeg mener at budsjettforslaget for 2019 har et tydelig Frp-stempel med skattekutt, veisatsinger, mer penger til eldreomsorgen, mobbeombud i fylkene og et krafttak mot gjengkriminalitet. Likevel mener jeg at budsjettet er litt «kjedelig». Dette er ikke negativt, men snarere et tegn på at AS Norge har løftet seg opp av oljekrisen og at det igjen er vekst i økonomien.

Morten Ørsal Johansen

Stortingsrepr. (Frp), Oppland