Regjeringen Solberg har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett ­ det er på ingen måter lystig lesning for Opplands innbyggere. Regjeringen sier at de er opptatt av å digitalisere og fornye Norge, mens de i realiteten er med på å skape et større digitalt klasseskille fordi forskjellen øker på hva folk har av tilgang til bredbånd.

Forslaget til statsbudsjett inneholder en satsing på snaue hundre millioner kr til utbygging av høyhastighets bredbånd i Norge, dette er 50 millioner kroner mindre enn hva fjorårets budsjett inneholdt.

God bredbåndstilgang er like viktig som vann, kloakk, vei og strøm. Oppland har mye spredt bosetting og særlige utfordringer med å sikre alle innbyggere og hele næringslivet tilgang til moderne høyhastighets bredbånd. For eldre kan det handle om velferdsteknologi. For barn og unge er det helt sentralt for daglig skolearbeid. For voksne er det avgjørende i forbindelse med jobb.

Utbygging av bredbånd må skje innenfor et regime hvor vi tar i bruk både offentlige og private krefter. Det er imidlertid et offentlig ansvar å sikre helheten i tilbudet. Spesielt å sørge for utbygging og drift i områder hvor det kommersielle grunnlaget er svakt. Vi behøver et spleiselag mellom folk som bor i Oppland, utbyggere og det offentlige. Derfor har fylkeskommunene inviterte til dugnad og spleiselag.

Det er vist stor entusiasme i kommunene i Oppland for arbeidet med å fylle den vedtatte strategien for bredbånd med innhold. Samlet sett har kommunene politiske vedtak på til sammen vel 33 millioner kroner i 2018.

Senterpartiet vet at mange kommuner jobber hardt med å utarbeide gode utbyggingsprosjekter og ikke minst med å medfinansiere disse prosjektene innenfor trange kommunale budsjett. Dette arbeidet har vært avgjørende at Oppland fylkeskommune også har vedtatt å bevilge 33 millioner kr til utbygging av bredbånd, til tross for at flertallet med Senterpartiet i spissen mener at dette er en statlig oppgave. Penger som kunne vært brukt til vedlikehold på fylkesveien, til flere helsesykepleiere i videregående skole eller til å støtte opp om næringslivet i Oppland.

Det er ikke i mangel av andre gode formål vi har valgt å bruke en stor andel av de fylkeskommunale midlene på bredbåndsutbygging, men fordi vi i Senterpartiet mener at tilgangen på høyhastighets bredbånd er like viktig for våre innbyggere som det utbygging av telefon og strømnettet var for i forrige århundre.

Med denne bakgrunnen er det komplett uforståelig at Regjeringen i samme budsjett kutter regionale utviklingsmidler til Oppland. Altså de samme midlene som vi nå skal greie å bygge ut bredbånd for. I stedet for klapp på skuldra for godt arbeid blir vi straffet med reelle kutt. I år skal Oppland fylkeskommune få 16,9 millioner kroner mindre å drive regional utvikling for. Siden 2016 har bevilgningen til fylkeskommunen blitt halvert, fra 70 til 35 millioner kroner.

Dette står i skarp kontrast til regjeringens signaler om flytting av oppgaver til fylkene, hvor de flere ganger har vært uttalt at regionene skal få økt ansvar for distrikts- og regionalpolitikken. Senterpartiet ønsker at fylkeskommunen skal ha en styrket rolle som samfunnsutvikler, men dette forutsetter at pengene overføres fra staten til regionalt nivå.

Når det blir sagt at det kommersielle markedet fungerer viser det nok en gang at dette ikke bare dreier seg om penger, men om hvilket politisk syn som skal ligge til grunn for fremtidig satsing. Senterpartiet vil i sitt alternative statsbudsjett fremme forslag som gjør det mulig for staten å legge helt andre premisser til grunn for dette arbeidet.

Vi trenger en ordentlig satsing på bredbånd, og vi trenger den nå. Dessverre er det slik at regjeringens forslag til bredbåndsbevilgning ikke gir en stor utbygging av bredbånd, det blir dessverre mindre …

Kjersti Bjørnstad, gruppeleder (Sp) i fylkestinget og Bengt Fasteraune, stortingsrepr. (Sp) Oppland