Gå til sidens hovedinnhold

Krever sykehusvedtak innen utgangen av året

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, som også leder poltiisk refernsegruppe for Sykehuset Innlandet, frykter at Staten skal ha lavere ambisjoner for helsetjenestene i Innlandet enn i andre deler av landet. I et brev til styreleder Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst, krever Hagen at det fattes et vedtak om bygging av nytt hovedstkehus ved Mjøsbrua innen utgangen av dette året:

Fylkestinget i Oppland ga i vårt aprilmøte i 2017 støtte til en samling av de somatiske akuttsykehusfunksjonene i Innlandet i et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Det er historisk bred politisk støtte til styrevedtaket i Sykehuset Innlandet. Innspillene i høringa på idéfaserapporten viste klart størst tilslutning til en hovedsykehusmodell ved Mjøsbrua, med samling av somatikk og psykiatri.

Dersom viktige forutsetninger faller bort, for eksempel lokalisering ved Mjøsbrua, er det overhengende fare for at store deler av den brede oppslutningen vil forvitre. Det vil være svært kritisk for å komme videre i prosessen på en god måte.

Fylkestinget i Oppland presiserer i vårt vedtak fra april 2017 viktigheten av at eksisterende sykehustilbud opprettholdes og videreutvikles fram til den endelige sykehusstrukturen er på plass. Sentralsykehusfunksjoner, herunder akuttfunksjoner innen psykisk helsevern og rus, bør legges til Mjøssykehuset.

Sykehuset Innlandet har denne høsten behandlet aktuelle endringer i dagens pasienttilbud som følge av økonomiske utfordringer i dagens drift. Endringer i eksisterende tilbud skaper usikkerhet, og de må derfor ta utgangspunkt i en klar retning i vår framtidige sykehusstruktur om den skal vinne forståelse og støtte i vår region. Endringer i tilbud på kort og mellomlangt sikt må skje i tråd med vedtak om endelig struktur, og det er derfor viktig at dette avklares.

Fylkestinget i Oppland er opptatt av å sikre befolkningen i Innlandet et best mulig og likeverdig helsetilbud. Det forutsetter en samling av de tjenestene som må samles og en desentralisering av de tjenestene som kan tilbys nærmere pasientens hjem.

Vi er opptatt av at en framtidig struktur må videreutvikle og forsterke tilbudet i distriktene, herunder utvikle de lokalmedisinske sentrene og styrke de prehospitale tjenestene. Fylkestinget i Oppland understreker også i vårt vedtak nødvendigheten av snarest mulig å få etablert og satt i drift ny base for luftambulanse sentralt plassert i Innlandet.

Vi er bekymret for konsekvensene av Helse Sør-Øst sine signaler om prioritering av store investeringsprosjekter til Oslo. I politisk referansegruppe for Sykehuset Innlandet den 21. september 2019 ble vi forsikret av arbeidsgruppens leder om at Innlandets prioritet til investeringsmidler etter byggingen av nytt sykehus i Drammen står ved lag.

Vi aksepterer ikke et lavere ambisjonsnivå for helsetjenestene i Innlandet enn i andre deler av landet. Det er avgjørende at prosessen fører til raske avklaringer for framtidig sykehusstruktur og at det sikres tilstrekkelige investeringsmidler til å realisere en framtidsretta sykehusstruktur i Innlandet. Vi sender derfor en sterk oppfordring til Helse Sør-Øst om å fatte vedtak om Mjøssykehuset lokalisert ved Mjøsbrua innen utgangen av 2018.