«Vi ba aldri de kontraherende parter om å etablere nasjonale genetisk levedyktige bestander av store rovdyr av den enkle grunn at ordet «levedyktig» ikke finnes noe sted i teksten», skriver Eladio Fernandez-Galiano.

Se etterfølgende utdrag av epost fra Eladio Fernandez-Galiano, leder av Avdelingen for biodiversitet i Bernkonvensjonen, den 30.mai 2011:

“Perhaps the misunderstanding comes from the fact that we did not support either the views of green NGOs in the sense that the there was an obligation by each state to have a viable population of each large carnivore. The word “viable” is critical.
We never asked Contracting Parties to establish national genetically viable populations of LC for the very simple reason that the word “viable” is nowhere in the text of the convention.
Nowhere the Convention asks states to keep national viable populations, for the very simple reason that it would be absurd. Take the case of Luxembourg and otters. Even if all Luxembourg rivers were in a pristine state of conservation and held many otters, the numbers would never be enough - because of the small size of this country- to have viable populations (of say 50 pairs, or 500 hundred individuals for a long term genetic viability). Otters in Luxembourg, like LC in Norway or Sweden are NOT isolated, but form part of a greater population.”

Oversatt:

«Kanskje misforståelsen skyldes det faktum at vi ikke støttet synspunktene til miljøorganisasjonene i den betydning at hver stat var forpliktet til å ha levedyktige bestander av alle store rovdyr. Ordet «levedyktig» er avgjørende.

Vi ba aldri de kontraherende parter om å etablere nasjonale genetisk levedyktige bestander av store rovdyr av den enkle grunn at ordet «levedyktig» ikke finnes noe sted i teksten (min utheving).

Ikke noe sted ber konvensjonen statene om å ha nasjonalt levedyktige bestander, av den svært enkle grunn at det ville være absurd. Ta eksemplet Luxenbourg og oter. Selv om alle Luxembourgs elver var i en opprinnelig bevaringstilstand med mye oter, ville ikke antallet være tilstrekkelig - på grunn av landets lille areal- til å ha levedyktige populasjoner (av la oss si 50 par eller 500 individer for en langsiktig genetisk levedyktighet). Otere i Luxembourg, som rovdyr i Norge eller Sverige, er IKKE isolerte, men danner deler av en større bestand.»

Det blir stadig påstått fra vernesiden og også fra Stortingets talerstol at Bernkonvensjonen krever at vi skal ha en levedyktig bestand av ulv i Norge.

Dette er en av de “evige sannheter” som har versert i 30 år i norsk ulvedebatt. Som det fremgår av ovenstående epost-utveksling fra 2011 med Bernkonvensjonens sekretariat, så er dette ren løgn, og har vært det i 30 år!

Selvfølgelig er det noen som har vært klar over sannheten, men har klart å vrenge på den for å få den tilpasset sin agenda.

Hvor mange er det i tillegg til meg som har lest alle 23 artiklene i Konvensjonen, spesielt artikkel 23: «Enhver Kontraherende Part kan, til enhver tid, si opp denne konvensjonen gjennom en underretning adressert til generalsekretæren I Europarådet»?

Skriv et brev til Thorbjørn Jagland, og vi er fri dette åket.