Rovviltnemndene vedtok i juni i år kvotene for lisensfelling av ulv i de ulike rovviltregionene for denne høsten og vinteren. Det ble fastsatt en kvote for felling av enkeltdyr utenfor ulvesonen, og rovviltnemdene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold vedtok lisensfelling av 3 familiegrupper innenfor ulvesonen. Vedtaket er påklaget, og har ligget til behandling i Klima- og miljødepartementet siden juli.

Bestanden av ulv ligger i dag godt over det vedtatte bestandsmålet på 4-6 familiegrupper, hvorav 3 skal være helnorske og der grenseflokker telles som en halv. Ved siste registreringssesong forrige vinter, lå bestanden på 10,5 familiegrupper. Selv om to flokker ble tatt ut i fjor, tyder observasjoner i sommer på at økningen fortsetter.

Etter en ny sommer med svært store tap av beitedyr til ulv spredt over store områder, må nå bestandsmålet overholdes! For å komme ned på det vedtatte bestandsmålet må det nå gjennomføres en regulering av bestanden innenfor ulvesonen med et uttak i tråd med rovviltnemndene vedtak. Uttak av enkeltdyr utenfor sonen har ingen innvirkning på bestandsmålet.

Stortinget har presisert tydelig at ulvesonen ikke skal være et ulvereservat, og at nødvendig bestandsregulering også skal kunne skje innenfor sonen når bestandsmålet er nådd. Hjemmelen for slik felling er på plass i Naturmangfoldloven og Rovviltforskriften. Det er svært viktig, ikke minst for tilliten til myndigheter og forvaltningsapparat, at vedtaket om lisensfelling som rovviltnemdene har fattet nå blir opprettholdt!

Å gjennomføre lisensjakt på ulv krever store forberedelser. Det må innhentes tillatelse fra alle berørte grunneiere (ofte flere hundre pr. revir) og det må inngås avtaler og gjennomføres informasjonstiltak mot et stort antall jegere. Det må også planlegges for adkomst gjennom snøbrøyting og annen tilrettelegging i jaktområdene. Innenfor sonen vil lisensjakten starte 1. januar.

Saken har ligget lenge i departementet. Av hensyn forutsigbarhet for de involverte og i respekt for den innsatsen som legges ned ber vi om at Statsministeren bidrar til at saken avgjøres så snart som mulig.

Selv et uttak på 3 familiegrupper i tråd med rovviltnemdenes vedtak, vil ikke være nok til å komme ned på bestandsmålet for ulv etter endt jakt. Med en eventuell delvis opprettholdelse av vedtaket, der færre enn 3 flokker tas ut, vil muligheten til å komme ned på bestandsmålet bli enda vanskeligere.

For våre organisasjoner er det av avgjørende betydning at hele den vedtatte kvoten opprettholdes. Et vedtak om et lavere uttak er uakseptabelt, og vil være å oppfatte som ren symbolpolitikk. Vi ønsker å formidle en klar forventning fra våre medlemmer om at Regjeringen nå viser reell vilje til å regulere ulvebestanden ved å opprettholde rovviltnemdenes vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i sin helhet!

Lars Petter Bartnes,  Norges Bondelag

Olav Veum, Norges Skogeierforbund

Kjersti Hoff, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Christian AnkerRasch, Norskog

Nils Solberg,  Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk

Trygve Brandrud, Norsk Almenningsforbund

Gudmund Nordtun, Glommen Skog

Kjell Erik Berntsen, Norsk Sau og Geit

Kjetil Hagen, NJFF Hedmark

Kjetil Sørby, NJFF Østfold

Bjørn Mathiesen, NJFF Akershus

Bergfinn Alund, NJFF Oppland