Som landbrukspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet er jeg opptatt av å sikre best mulig vilkår for landbruksnæringen. Oppland er blant fylkene med flest sauebruk i landet. Statistikken viser at det er en klar sammenheng mellom antallet ulv i området og antallet sauebruk.

Jeg mener at vi må føre en rovdyrpolitikk som sikrer gode vekstvilkår for sauenæringen, og at vi tar ut nok ulv til at folk finner det lønnsomt å drive sauebruk i Oppland. Regjeringen har i større grad enn den forrige åpnet for uttak av rovdyr som utgjør en fare for skade i forkant av beitesesongen.

Vi har gitt klar beskjed til rovviltforvaltningen om at det skal føres en tydeligere soneforvaltning, som i større grad skiller rovvilt og beitedyr i tid og rom. For å bevare beitenæringen er min oppfordring krystallklar – vi skal felle flere ulv.

Derfor er jeg glad for denne regjeringen har utvidet jaktperioden, endret jaktmetoder herunder det å bruke plotthund i ulvejakten samt skjerpet rutinene for varsling innenfor næringen. I tillegg er det satt i gang et arbeid med å finne ut hvilke økonomiske tap som beitenæringene har på bekostning av ulveskadene. Ulvetragedien på Hadeland ga oss mye lærdom, en meget dyrekjøpt lærdom for sauenæringa. Dette kan, og må, ikke gjenta seg.

Utviklingen i antall sauebruk på landsbasis viser at det var en sterk nedgang i antall sauebruk på landsbasis fra 2003–2014. I denne perioden ble antall sauebruk redusert fra 18 800 til 14 300, en reduksjon på 24 prosent tilsvarende 5 500 færre bruk. Men i årene fra 2014 til 2016 har den sterkt nedadgående trenden snudd og antall bruk har økt med 200 nye sauebruk. Denne utviklingen er jeg godt fornøyd med.

Men jobben er ikke ferdig, og jeg vil jobbe for å gi bøndene enda bedre vilkår i årene som kommer. Derfor trenger vi Fremskrittspartiet i minst fire år til. Vi er på beitenæringens side, og det vil vi alltid være.