Gå til sidens hovedinnhold

Elvestuen gjør en god jobb

Artikkelen er over 3 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


GD fortsetter å hausse opp konfliktnivået mellom beitenæringen og naturvernere i sin leder tirsdag 29. mai og synes det er snodig at opposisjonspolitikere ikke sterkere angriper regjeringens rovdyrpolitikk. Kanskje kan det skyldes at tiltakene virker?

Rovdyrskader på sau er mer enn halvert siste ti år! Det er en god nyhet, GD. Skriv mer om det. Skriv gjerne litt om hvordan det er oppnådd. Og litt om årsakene til tap og skader i beitenæringen. Ikke bare til rovdyr, men også det. Og litt mindre bilder av sau som er spist på. Har heller ikke behov for å se bilder av sau som er overkjørt av bil eller tog, eller som har satt seg fast i en steinur eller et gjerde. Der de blir liggende for åtseldyr og rovdyr å forsyne seg. GDs oppdrag bør være å viderebringe mest mulig balanserte fakta slik at folk flest kan danne seg et bilde av hvor alvorlig problemet er. Og kanskje i mindre grad la seg skremme.

Vi har fått et konfliktnivå i ulvesaken som ikke tjener verken beitenæring eller naturvernere.

Aud Hove (Sp) problematiserer i samme avis Miljødirektoratets ønske om å unngå å felle genetisk viktige individer. Hvis hun har problemer med å forstå hva som menes, så kunne hun som leder av rovviltnemnda i Oppland fint ha sjekket ut dette med direktoratet eller statens naturoppsyn (SNO).

Tanken er ikke at du skal stå der med en q-tips å be ulven om spyttprøve for så å sende den inn til analyse. Men slik fremstilles det altså av enkelte rovdyrmotstandere. Der en søker konflikt, vil en sjelden finne gode løsninger.

Forvaltningen har høy beredskap for å følge opp alle ulver i Norge, og samle inn DNA-prøver for hasteanalyser særlig i tilfeller der ulv observeres utenfor ulvesonen. Statens naturoppsyn bistår aktivt i dette arbeidet for å dekke behovet Fylkesmenn og Miljødirektoratet har for raske avklaringer om ulike ulvers genetiske status.

Den sørskandinaviske ulvebestanden teller i dag rundt 430 individer. De aller fleste oppholder seg i Sverige. Skal vi klare å forvalte stammen på dette nivået (og det er det bred enighet om på Stortinget), vil vi være avhengig av at en slipper til enkeltindivider fra den finsk-russiske stammen. Hvis ikke vil bestandsmålet måtte økes til rundt 1700 sier forskerne. Derfor er enkelte ulver genetisk viktigere å ta vare på enn andre.

Når det er sagt er det ingen absolutte krav om at en ulvs genetiske status skal være kjent før det tillates skadefelling, bare at det skal søkes oppnådd så langt det er mulig. Det tenker jeg må være mulig å få til, hvis en legger godsida til. Det tar ofte lang tid for et jaktlag å spore den folkesky ulven, så det er vanligvis rikelig med tid til å få avklart genetikken. Dette er selvsagt viktigst innenfor ulvesona.

Det kan være ulike syn, også i Venstre, på hvor langt man skal gå i avveiningen mellom bruk og vern av naturen, men det er stor enighet om at vi skal oppfylle våre internasjonale forpliktelser og at vi følger Naturmangfoldsloven, – og at norsk lov også gjelder for stortingsrepresentanter uansett parti.

I Oppland og Hedmark Venstre vil vi nok være negative til å utvide ulvesonen og negative til å øke bestandsmålet. Vi er stort sett fornøyd med at det nesten uten unntak gis fellingstillatelse innen 1 time (!) og håper en effektiv og forsvarlig forvaltning av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn skal sikre levedyktige bestander, – der en iverksetter effektive tiltak for å dempe konfliktene, begrense skadene og ikke gjør eller bidrar til det motsatte.

Det finnes politiske partier som dyrker konflikten by/land, rovdyr/beitedyr, elite/folket. Jeg skulle ønske flere kunne se løsningene i det liberale sentrum.

Les også: "Statsråden kan ikkje komme med uklare beskjedar om at ein skal genteste ulven før skadefelling"

Les også: Elvestuen gjør det vanskeligere