Som mye annet er også nasjonalpark amerikansk «oppfinnelse»: På det store kontinentet var det plass til å sette av store områder til naturvern og friluftsliv, når indianernes rettigheter ble neglisjerte: Yellowstone nasjonalpark har et areal som nesten tilsvarer de norske fylkene Østfold og Akershus, til sammen!

Den første norske nasjonalparken ble opprettet i Rondane, med arealer som stort sett var statsallmenninger: Her i landet skal naturvern være gratis eller nesten det, så det var ikke aktuelt å kjøpe privateide arealer til dette formålet. Lenge før denne nasjonalparken ble opprettet ble det bygd «turisthytter» (egentlig fjellstuer), bl.a. ved Rondvatnet som ligger sentralt i dette fjellområdet. Dermed ble det etter hvert også tråkket opp til dels sterke stier av og for turister, med hovedrute fra Høvringen i vest via Peer Gynt-hytta og Rondvassbu til Bjørnhollia i øst.

Denne hovedretningen for turisttrafikken går dessverre på tvers av hovedretningen for villreintrekkene mellom forskjellige beiteområder: Med økende turisttrafikk i senere år, har den folkesky villreinen nesten sluttet å krysse den nevnte hovedruten for turistene, så det ser nå ut til å bli to små villreinstammer mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen, sør og nord for sentral del av Rondane med stor turisttrafikk. Dette viser tydelig at det er vanskelig å kombinere naturvern og friluftsliv, når naturen som skal vernes er en villreinstamme!

Nasjonalparken på Hardangervidda er mye større enn den i Rondane; men også der er det visst konflikter mellom de som vil ta godt vare på en villreinstamme, og andre som vil ha mange turister. Dette viser vel at den formen for områdevern som kalles nasjonalpark er i svakeste laget, når en verdifull villreinstamme skal tas vare på i all overskuelig framtid!

Olaf Heitkøtter var fjelloppsynsmann i Lesja i lang tid, og hans livsverk ble «stort»: At stort fjellområde mellom Ottadalen og Dovre-Romsdalen ble nasjonalpark, med navnet Reinheimen. Noen mener at villreinstammen der er den mest verdifulle. I så fall bør vel hele eller stor del av det området få en sterkere form for vern enn nasjonalpark: Det vil si villreinreservat, som vil gi mulighet til å utelukke turisttrafikk.

Les også: Truslene mot Rondane-reinen

Les også: Villrein-gnål nå igjen?