Det er prisverdig at WADA har utformet et strengt regelverk som har som formål å avsløre jukserne. Men når WADA har utformet reglene slik at de rammer utøvere som ikke har tatt medikamenter for å forbedre sine prestasjoner, men som av medisinske grunner får i seg svært små doser av et forbudt stoff - på grunn av behandling av en sår leppe - da er det noe som er fundamentalt feil. Særlig når det er på det rene at stoffet ikke er inntatt for å fremme vedkommendes prestasjoner, men er foreskrevet av medisinske grunner av erfaren landslagslege.

Sigmund Thue

Høyesterettsadvokat og tidligere advokat for Norges Skiforbund

 

Det er et grunnleggende prinsipp i vår rettsorden at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Dette er også et av hovedprinsippene i EMK  - Den europeiske menneskerettskonvensjon. I idretten gjelder ikke dette grunnleggende rettsprinsipp. Der statuert den omvendte bevisbyrde. Du er skyldig hvis du ikke klarer å bevise din uskyld. Dette er basisen for WADA koden.

Et regelverk som er så dårlig utformet at det også rammer de som ikke har dopet seg, er ikke til å leve med.

 

Hvis ikke idretten klarer å tilpasse seg de moderne og fundamentale rettsprinsipper, må lovgivende myndigheter sørge for at idretten fratas selvdømmeretten. Utøvernes rettssikkerhet er viktigere enn å opprettholde regler og straffesanksjoner som ikke tåler møte med de ordinære domstoler.

Et regelverk som er så dårlig utformet at det også rammer de som ikke har dopet seg, er ikke til å leve med. Verken i idretten eller andre steder. Særlig ille blir det når man operer med et tilnærmet objektiv straffeansvar og med minimumsstraffer som er urimelig lange sett i forhold til utvist skyld.  

Det er skremmende å oppleve at Presidenten i FIS er den som har frontet hekseprosessen mot Johaug, og er den som, før CAS dommen, anga et straffenivå som var hinsides enhver fornuft når man legger til det beviste faktum i saken.

Hvordan er det mulig at andre oppgående idrettsledere med god samvittighet, kan ha sittet og sett på at det som har skjedd i Johaugsaken, uten at man utvirker at reglene blir endret slik at de rammer de som skal rammes, - jukserne - og ikke også de ikke har dopet seg?

Det er på tide at noen rydder opp i dette. Idrettslederne synes å ha nok med seg selv og klarer det tydeligvis ikke.

 

Hvordan er det mulig at vår nåværende kulturminister og den forrige kulturminister, kan sitte i styret i WADA – Helleland til og med som nestleder i styret – å forsvare et sett regler som også straffer hardt personer som ikke har dopet seg? Hvorfor har de ikke sørget for ar reglene endres umiddelbart slik at utøvernes rettssikkerhet i varetas på en tilfredsstillende måte? Hvordan kan de som medlem av en norsk regjering og med røttene sine norsk og europisk rettstradisjon, tillate at slikt kan skje? Hvilke initiativer har de tatt for å korrigere reglene slik at uskyldige ikke straffes. Det har vi krav på å få høre.

Det er på tide at noen rydder opp i dette. Idrettslederne synes å ha nok med seg selv og klarer det tydeligvis ikke. Da er det ingen grunn til å holde på et så urimelig system som dagens selvdømmesystem innenfor idretten er. Det må bort. Idretten må være underlagt en normal lovgivningspraksis og ordinær domstolsbehandling. Det er en rettsikkerhetsgaranti som alle flotte idrettsutøvere har krav på slik at vi unngår flere rettsovergrep.