Nytt styringssystem i Lillehammer?

Endringer: Høyre ønsker seg nye prosedyrer for prioriteringer i et kommunebudsjett.

Endringer: Høyre ønsker seg nye prosedyrer for prioriteringer i et kommunebudsjett.

Av
DEL

Leserinnlegg
Høyre ønsker å innføre et nytt «system» for arbeidet med budsjett, økonomiplan og regnskap – kort og godt et nytt styringssystem for Lillehammer kommune.

Dagens «system» består i hovedsak av at rådmannen legger fram forslag til budsjett og økonomiplan i slutten av oktober hvert år. Det skjer uten politisk deltakelse i prosessen fram til rådmannens salderte forslag. Formannskapet foretar en «formell» behandling (slik kommuneloven foreskriver), og legger det ut til 14 dagers offentlig ettersyn uten endringer i rådmannens forslag. Så behandles det i formannskapet, som i slutten av november legger fram forslag for kommunestyret. Kommunestyret behandler så forslaget medio desember.

Høyre mener at politikerne med dette opplegget er fullstendig på sidelinjen i arbeidet med årets viktigste sak og dokument.

Vi ser hvordan det går, eller ikke går. I 2018 brukte sektor helse og omsorg 80 millioner mer enn det rådmannens forslag var i utgangspunktet. Høyre (og trolig hele opposisjonen) mener at vi trenger et helt annet styringssystem enn dagens.

Nedenfor følger en skisse til hvordan vi mener et nytt system kan bygges opp. Dette er grovmasket og må foredles før iverksetting. Om/når vi kommer i posisjon etter valget vil etablering av et nytt styringssystem være en av våre hovedsaker.

1. Politikerne har hovedansvaret. Det vil si ordfører og posisjon, som skal sitte i førersetet og holde i rattet. Høyre vil ha et helt annet grep om rattet og de andre instrumentene lederskapet rår over. Det betyr blant annet klare krav til rådmannen om å levere etter avtale (vedtatt budsjett er en avtale mellom rådmann og kommunestyre).

2. Rådmannen er leder for hele administrasjonen. Det vil si leder for alle ansatte, ansvarlig for alle tjenestene, kommunens eiendommer og økonomien.

3. Nytt budsjett- og styringssystem. Høyre vil innføre et nytt «system» for arbeidet med budsjett- og økonomiplan. Vi vil starte prosessen med grundig evaluering av foregående års regnskap ved behandlingen i april/mai:

– Dialogseminar. På grunnlag av foregående års regnskap og årsmelding, samt KOSTRA-tall fra SSB, gjennomfører kommunestyret i mai et dialogseminar over en dag. Her får de presentert resultatene fra rådmann og kommunalsjefer, med vekt på gode og mindre gode resultater. Dette etterfølges av «miniseminar» hvor formannskapet og utvalgene arbeider med sine saksområder, og skisserer forslag til tema for videre arbeid hos rådmannen.

– Budsjettrammer fra rådmannen. På grunnlag av dialogseminar og «Kommuneproposisjonen» (som kom i mai) gir rådmannen forslag til rammer for de enkelte sektorer/tjenesteområder innen 1. september. Formannskapet orienteres om rammene før de sendes ut.

– Arbeid i utvalgene. Utvalgene arbeider med budsjettet sammen med respektiv fagadministrasjon i september og første del av oktober – innenfor de rammer som rådmannen har skissert (jamfør b ovenfor).

Rådmannens budsjettforslag. På grunnlag av innspill i dialogseminar, arbeidet i utvalgene og i formannskapet utarbeider rådmannen et samlet forslag til budsjett.

Dette er grovmasket og lite detaljert foreløpig. Poenget er at politikerne må komme mer i førersetet i styringen av kommunen. Det skjer ved tidligere deltakelse og innflytelse, ikke som i dag ved å sitte i baksetet.

Vi vet at det er flere/mange kommuner som har fått orden på økonomi og styring ved å ta i bruk et system i tråd med det vi har skissert ovenfor.


Bjørgulv Noraberg

Lillehammer, 5. kand. (H)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags