Vekst krever at fylkeskommunen respekterer lokaldemokratiet – og sier JA!

Av
DEL

leseribnnlegg
Innlandet er rikt på kompetanse, natur, kulturarv og kultur. Vi tar imidlertid ikke ut det vekstpotensialet som ligger i disse innsatsfaktorene. Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket, respekt for privat eiendomsrett, lokal selvråderett og tro på at politikken skal vokse nedenfra og legge til rette for private og lokale initiativ. Reelt lokaldemokrati tilsier at beslutninger tas nærmest den som berøres. Derfor vil Høyre at fylkeskommunen skal jobbe på lag med kommunene.

Fylkeskommunen skal ivareta sine oppgaver med respekt for lokaldemokratiet og kommunal planmyndighet. Hagen-utvalgets tilråding om mer planmuskler til nye regioner på bekostning av kommunens planmyndighet, er ikke i tråd med verken mandat fra regjeringen eller den nylige grunnlovsfesting av lokaldemokratiet.

Innlandet er et stort fylke med byer, tettsteder, og små bygdesamfunn. Fra flatbygdene i det sentrale østlandsområdet, til skog og fjell i distriktene, preges fylket av store variasjoner i både utfordringer og muligheter. Deler av fylket kjennetegnes av urbant byliv og høyteknologisk industrinæring. I andre deler farges hverdagen av naturen som næringsgrunnlag med jord- og skogbruk, foredlingsbedrifter, reiseliv og turisme. Befolkningsutviklingen i Innlandet varierer tilsvarende. Områder med nærhet til Oslo opplever vekst, mens store deler av fylket har utfordringer med synkende folketall og økende gjennomsnittsalder. Ulikt næringsgrunnlag, naturgitte forutsetninger, og forskjellig demografisk utvikling, krever ulike politiske løsninger i ulike deler av fylket.

Naturressursgrunnlaget i Innlandet er unikt – det gir vekst i denne svære distriktsregionen i form av sysselsetting innen blant annet landbruk, reiseliv og hytteutbygging med alt det gir av ringvirkninger til andre sektorer, både privat og offentlig, ikke minst i regionsentre og byer. Fylkeskommunens viktigste oppgave som regional utviklingsenhet er å legge til rette for at lokale initiativ, ønsker og behov ivaretas og at man lytter til lokal og erfaringsbasert kunnskap.

Høyre i regjering har flyttet forvaltning av plandelen i Plan- og Bygningsloven fra Klima- og miljødepartementet til det sektorovergripende Kommunal- og moderniseringsdepartementet, nettopp for å motvirke at sektorinteresser styrer samfunnsutviklingen, og slik at man får en helhetlig vurdering av både lokale og regionale planer for samfunnsutvikling. Dette er ikke fulgt opp på regionalt forvaltningsnivå enda, slik at fortsatt er det fylkesmannens miljøvernavdeling som behandler lokale planer og har innsigelsesmyndighet. Regional planenhet i fylkeskommunen skal ivareta utviklingsmulighetene i hele regionen og det er derfor svært viktig at man her har fokus på næringsutvikling og rammer for sysselsetting – naturligvis innenfor bærekraftige rammer for klima og miljø og med vern gjennom bruk som grunnleggende mantra!

Fylkeskommunal tilnærming til lokale planer for næringsutvikling – det være seg hyttebygging med tilhørende infrastruktur, kraftutbygging av vann, vind og sol eller annet som en overivrig fylkespolitiker eller fylkesadministrasjon kunne tenkt seg å intervenere i – bør være JA-holdning. Fylkeskommunen skal ikke være en «overkommune» som struper viktige initiativ fra enkeltpersoner, bedrifter, lag eller organisasjoner der kommunen entusiastisk støtter opp.

Ikke bare er det betydelig mer hyggelig å si JA – det er også helt nødvendig dersom Innlandet skal ta ut det enorme vekstpotensialet vi har i natur- og kulturgitte fordeler!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags