Gå til sidens hovedinnhold

Den bærekraftige hyttekommunen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er rundt en halv million hytter her i landet. Omsetningen av hytter steg med hele 26 % i fjor. 2021 har startet enda sterkere med en omsetningsvekst på hele 31 % t.o.m. medio mars. Hittil i år ligger Gausdal kommune på 2.plass i antall påbegynte fjellhytter i Norge, kun slått av Øyer.(kilde:Prognosesenteret) Hele 220 000 husstander oppgir at de har konkrete planer om kjøp av hytte i løpet av 3 år – hvilket er en vekst på 30 % fra fjorårets rekordnivåer.

Om du legger sammen alle norske hyttefelt, med veier og grøntområder, får du et område som er nesten åtte ganger større enn Oslo kommune. Det biologiske mangfoldet blir fattigere- planter, dyr, insekter forsvinner for framtidige generasjoner.

I Gausdal har det vært dyr på beite i fjellområdene våre i flere hundre år. Et variert kulturlandskap med beiting i utmarka har flere gunstige effekter. Blant annet er det med på hindre gjengroing, og beiting fremmer det biologiske mangfoldet i kulturlandskapet. Når beiteområdene må vike plassen for hytteutbygging, blir det færre dyr på beite, med de negative konsekvenser det har for matproduksjon og biologisk mangfold.

I området for Gausdal Nordfjell bygges det hytter både på Skei, Kvitfjell og på Musdalssetra.

Gausdal, Øyer og Ringebu bør gå sammen om en felles arealplan for fjellområdet Gausdal Nordfjell. Kommunene bør utarbeide et arealregnskap for området og settes ei grense for bruk og tap av natur. Gausdal har et mål om å jobbe aktivt for å bli klimanøytrale innen 2030. Da må også CO2-regnskapet fra hyttefolket medberegnes.

Hyttedrømmen har endret seg. Før var hytta ca 60 m2. Nå har arealet doblet seg og kravet til standard og energibruk med. Vi snakker ikke lenger om hytter med enkel standard, men om fritidshus med høyt energiforbruk. Både hytteutbygginga- og bruken påfører kommunen miljø- og klimakostnader. Dersom hytteveksten ikke stopper, blir det tungt å skulle bli klimanøytale innen 2030

I 2020 ble det solgt 728 hytter over 5 millioner, en økning på nesten 80 prosent fra året før. Til sammenligning koster de rimeligste nybygde hyttene på Skei ca.3,2 mill.

I tomtereserven for de gjenværende 1400 regulerte hyttetomtene på Skei/Austli bør kommune sette krav i reguleringsplanen om at disse i så fall skal bygges som utleieenheter. Hytte/leilighetsutleie gir bedre utnyttelse av overnattingskapasiteten, og det blir flere «varme senger på Skei». Utleieenheter vil gjøre hyttedrømmen tilgjengelig også for de med “litt mer slunken lommebok”, og dermed bidra til en bedre sosio/økonomisk deling av “det gode hytteliv”.

I GD har enkelte tatt til orde for at hytteutbygging er svaret for å sikre arbeidsplasser og dermed inntekter til kommunen. Tall fra SSB viser at de fleste av landets «hyttekommuner» ligger under den gjennomsnittlige medianinntekten. Kommunen og dens innbyggere sitter igjen med lite av den økonomiske gevinsten, til tross for at det er millioner i omløp blant utbyggerfirmaene.

Bygg/anleggsbransjen sysselsetter ca 14% av de yrkesaktive i Gausdal(SSB), og bidrar dermed med viktige arbeidsplasser i bygda. Men vi kan ikke fortsette å bygge ned fjellområdene våre for å sikre arbeid til håndverkerne/anleggsarbeiderne i bygda. Byggefirmaene må snu blikket fra fjellet og ned mot bygda - det er der vi skal bygge næringsbygg for de nye grønne arbeidsplassene, og boliger til de som flytter til Gausdal.

Gausdal har et kjempefortrinn med rik tilgang på naturgitte ressurser, og her kan det skapes flere attraktive kompetansearbeidsplasser innen for eksempel videreforedling av skogsavfall/husdyrgjødsel til biogass og framstilling av andre bioprodukter. (Grønne arbeidsplasser - Biogass Norge, Næringsplan og Landbruksplan for Lillehammer-regionen)

Nye arbeidsplasser innen grønn næring vil også kunne bidra til at flere unge gausdøler flytter hemmat etter avslutta høgskoleutdanning. Flere innbyggere i arbeid = høyere skatteinngang og bedre økonomi for kommunen.

Jeg håper at jeg kan skue ut over Sjøsetervannet i Gausdal Nordfjell og si « jeg er stolt innbygger i Gausdal. I vår kommune satte politikerne foten ned for videre hytteutbygging for å sikre neste generasjons tilgang til de samme fantastiske natur og kulturområdene.»

Renate Segtnan, Gausdal, medlem av interessegruppa for bevaring av Gausdal Nordfjell