Ulf Holberg har i (GD, 11.05) et innlegg hvor han mener det var et glimt av sol og varme som skapet en god stemning i kommunestyret, rundt behandlingen av «Helhetlig bolig politisk plan for Lillehammer 2021–2030» Han mener at planen ikke inneholder noen sosialpolitiske forpliktelser og at den bare beskriver hvilke virkemidler kommunen har for å påvirke boligutviklingen. Han mener dette er billig symbolpolitikk, som ikke kommer til å gjøre noe forskjell fra i dag.

Selvfølgelig bruker Holberg mye tid på å legge ansvaret for denne planen på posisjonen. Det synes jeg er helt greit, for det er en god plan.Men det er ufortjent, for planen har vært jobbet med i alle politiske utvalg, og da tverrpolitisk. Planen er blitt til med et godt samarbeid mellom administrasjonen og de politiske partiene i Lillehammer. Den er også enstemmig vedtatt i kommunestyret og fikk ros fra alle partier.

Holberg mener at planen er utydelig og burde vært mer tidsbestemt og gitt bedre måleparameter. Jeg er her enig med Holberg i at når det ikke er talfestet målsetninger, hviler det et stort ansvar på kommunestyret med å følge opp planen i budsjett og handlingsplaner. Men et enstemmig vedtak i kommunestyret forplikter både administrasjon og politikere.

Lillehammer kommune eier ca. 450 boliger, Lillehammer kommunale Boligstiftelse 285 boliger, av disse er ca. 350 ordinære boliger som ligger sentrumsnært. Dette er boliger som leies ut og selges til innbyggere, som av forskjellige grunner har vanskeligheter med å skaffe seg en egnet bolig eller å beholde boligen. Kommunen har et lovpålagt ansvar til å bistå disse gjennom boligsosialt arbeid. Lillehammer kommune kjøper og selger til stadighet boliger for å tilpasse stadig vekslene behov.

Jeg er styreleder for Lillehammer Kommunale boligstiftelse. Vi selger nå en del boliger i sentrum, til de som bor i boligene, til takst. I tillegg til at de som bor i boligene får eie sin egen bolig, frigjør dette kapital som vi bruker for å bygge nye boliger. Disse nye boligene blir spesielt tilpasset personer med særskilte behov. Et prosjekt som er tverrpolitisk forankret i Utvalget for Helse og velferd og egen prosjektgruppe med brukergrupe er etaplert. Jeg mener kommunestyret i Lillehammer på en fin måte følger en retning som er lagt i boligsosialplan, og vi er faktisk i gang.

Terje Rønning, Fåberg, varaordfører (V)