↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 27 99 50

Besøksadresse

Storgata 121
2615 LILLEHAMMER
 1. Beskrivelse

Velkommen til Advokatfirmaet Thallaug ANS!
Fra næringslivet bistår vi små, mellomstore og store bedrifter med årlig omsetning opp til MNOK 700. Næringslivsklientene befinner seg i hovedsak i Lillehammerområdet og Gudbrands¬dalen men vi har også stort tilfang av klienter i området rundt hele Mjøsa samt i Østerdalen og Valdres. Også Oslofirmaer opplever at vi er konkurransedyktige på leveranse og pris.
Våre næringslivsklienter spenner vidt, og består av industri- og produksjons¬bedrifter, handels- og service¬bedrifter, eiendomsselskaper, eiendoms¬utviklings¬selskaper, driftsselskaper, IKT-bedrifter, banker, kulturinstitusjoner mv.
Gjennom vårt mangeårige samarbeid med Norges Bondelag, Tomtefesteforbundet og Oppland Bonde og Småbrukarlag, yter vi daglig bistand til små og store grunneiere, grunneiersammen-slutninger samt tomtefestere.

Nærmere om vår forretningsjuridiske kompetanse
Vi bistår våre klienter med ønsket rådgivning og prosessbistand. Typiske fagfelt vi har stor arbeidsmengde innen er (i tilfeldig rekkefølge);

 • selskapsjuridisk rådgivning
 • kapitaltransaksjoner (emisjoner mv)
 • transaksjonsjus (M&A)
 • generasjonsskifter
 • fast eiendoms rettsforhold
 • kjøp og salg
 • husleierett
 • ekspropriasjon
 • tomtefeste
 • entreprise
 • kontraktsutforming og forhandlinger
 • skatt og avgift
 • konkurranserett
 • tilbyderbistand ved offentlige anskaffelser
 • offentlig-privat samarbeid
 • restrukturering og insolvens
 • panterett
 • kjøpsrett, forbrukerrett
 • arbeidsrett

To til fire ganger i året avholder vi annonserte frokostseminarer i våre lokaler. Vi har plass til om lag 65 deltakere. Frokost¬seminarene er gratis med servering. Vi holder også foredrag på oppdrag og i regi av Jus.
Samlet sitter vi i om lag 45 styrer i ulike selskaper.
Vi vil særlig fremheve vår kompetanse på følgende områder:

Skatt og avgift
Vi har god kompetanse innen skatt og avgift, herunder bedrifts- og personbeskatning samt merverdiavgift og arveavgift. Gjennom mange år har vi prosedert saker i vårt område for skatteetaten. Bistanden overfor klienter består i både planlegging og i konkrete saker overfor skattemyndighetene og domstolene.

Nærmere om vår privatjuridiske kompetanse

Også her bistår vi våre klienter med ønsket rådgivning og prosessbistand. Typiske fagfelt vi har stor arbeidsmengde innen er (i tilfeldig rekkefølge);

 • straff
 • fast eiendoms rettsforhold
 • kjøp og salg
 • husleierett
 • ekspropriasjon
 • tomtefeste
 • generasjonsskifter i landbruket
 • arv og skifte
 • arveavgift
 • ekteskapssaker
 • avhendingssaker
 • kjøpsrett, forbrukerrett
 • arbeidsrett

I tillegg til det som fremkommer under forretningsjussen ovenfor, som også har sider til privatjussen, vil vi særlig fremheve vår kompetanse på følgende områder:

Fast eiendom
Som nevnt ovenfor er fast eiendoms rettsforhold sammen med forretningsjussen en av våre to hovedpilarer hvor vi har stort sakstilfang. Vi bistår i typiske tingsrettslige saker, men kanskje enda mer i forbindelse med grunneieres utvikling av eiendommen til annet enn typisk landbruksvirksomhet. Vi bistår dessuten jevnlig våre klienter i saker om plan- og bygningsrett.
Vi har de siste tiårene opparbeidet og videreutviklet særlig kompetanse gjennom utviklingen av området frem mot OL i 1994. I dag bistår vi grunneiersamarbeid om slik utvikling fra Vestlandskysten til svenskegrensa. Som tidligere fast advokat for Statens vegvesen, og nå samarbeidsadvokat med Norges Bondelag (med betydelig fokus på grunneieres næringsutvikling) og Norges Tomtefeste¬forbund har vi et betydelig sakstilfang om fast eiendom. Innen fast eiendom har vi nasjonalt nedslagsfelt.
Eierskifte og generasjonsskifte
Gjennom vår rolle som rådgiver innen landbruksnæringen bistår vi jevnlig med gjennomføring av generasjonsskifter eller andre former for eierskifte. Den etter hvert mer sammensatte landbruksnæringen gjør at vi dessuten trekker betydelige veksler på vår forretningsjuridiske kompetanse i den forbindelse.
Kompetansen medfører at vi også bistår i forbindelse med ektefellers skilsmisser hvor landbrukseiendommer er involvert.

Odel
Ved spørsmål om odel enten det er tilknyttet landstedet på Sørlandet, eller mønsterbruket på Østlandet bistår vi med rådgivning og prosess. Innen dette fagfeltet er vi landsdekkende.
Straff
Vi bistår som forsvarer i straffesaker. Advokat Gunnar K. Hagen var i perioden 2003-2011 én av fem faste forsvarere ved Norges Høyesterett.
Vi holder til i Storgata 121. Vi har inngang fra Storgata og fra bakgården, der det også er noen parkeringsplasser for besøkende.