7000 km fylkesveg i Innlandet benyttes av alle i større eller mindre grad. 1100 km er grusveg og vi har hele 1230 bruer. Med det er vi Norges største vegeier, etter staten. Vi har fylkesveger av svært ulik kvalitet, det er et beregnet vedlikeholdsetterslep på 4–5 milliarder kroner.

Det er viktig for oss å understreke at Innlandet fylkeskommune jobber svært godt for å ivareta vegene på best mulig måte ut ifra de ressursene som er til rådighet. Det er et viktig prinsipp å kunne ivareta vegkapitalen vår.

Vekst i utgiftene til drift og stort behov for vedlikehold av fylkesvegene er utfordrende. Fylkeskommunedirektøren stadfestet at Innlandet fylkeskommune ikke får de samme ressursene som Statens vegvesen tidligere hadde til å løse de sammen oppgavene. Dette gir oss en vanskelig økonomi. En slik situasjon kan løses på forskjellige måter; passivt bare å seile med, eller aktivt etablere kreative og nyskapende løsninger. Og her har samferdselsavdelingen i Innlandet vist veg (sic!). Vi har nå muligheten til å være tettere på oppgavene og kostnadene og kan enklere finne nye og bedre løsninger for fylkesvegene våre.

For at det skal være mulig å være tett på er det helt avgjørende at vi har en desentralisert struktur, slik at de som jobber med veg faktisk er der vegene er. Vi overtok strukturen fra Statens vegvesen, og har videreutviklet den fordi det er dette som fungerer best. I dag er Samferdselsavdelingen etablert med arbeidsplasser fordelt på ni steder i Innlandet. Vi ønsker også et enda tettere samarbeid med kommunene for en bedre utnyttelse av ressursene.

Vi politikere skal følge opp Hurdalsplattformen, som sier at det skal utarbeides en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Innlandet fylkeskommune skal bidra i dette arbeidet. Staten, på sin side, må også bidra med økte bevilgninger for at våre veger skal ivaretas på en god og framtidsrettet måte.

Stein Tronsmoen og Sjur Strand, leder og nestleder for Hovedutvalg for samferdsel Innlandet fylkeskommune