De fleste innbyggere i Lillehammer har fått med seg debatten rundt E6 traseen. En særdeles vanskelig sak hvor natur settes opp mot økonomi, vern opp mot vei og bomiljøer opp mot økologi. Men er debatten om E6 så enkel som noen skal ha den til?

Alternativene har lenge handlet om et østlig og et vestlig alternativ. Mange naturvernere hevder at bedring av eksisterende E6 trase vil være det beste for miljøet. Men la oss også huske at dagens E6 allerede krysser det vernede Lågendeltaet med en 546 meter lang bru. Og ikke bare krysser vegen over deltaet, dagens E6 krysser over det mest sensitive område for fuglene. Alle støysonekartene og utredningene viser at fuglene befinner seg ved eksisterende veg.

Ved vest alternativet vil E6 krysse over Lågendeltaet i et av de minst sensitive områdene for fuglene. Og ikke bare vil E6 krysse over et område med lite fugl, mye av traseen vil også bli lagt inn i en 4-km lang tunnel forbi deltaet. Dette er til forskjell fra i dag hvor E6 går 5 km igjennom sårbar natur oppover med Lågendeltaet. Vest alternativet kommer også til å krysse over deltaet i et område som allerede er berørt med 17 kraftlinjer. Det ses nå på måter hvor disse kan inngå i brukonstruksjonen slik at berøringen på Lågendeltaet blir minst mulig.

Regjeringen åpnet for bygging av E6 etter det beste alternativet, den 10. februar. Men de åpnet ikke for bygging uten et krav om at det skal stå bedre til med Lågendeltaet etter en bygging enn det gjør nå før byggingen. Er ikke det hva vi alle ønsker? En by som møter flott natur, både opp mot fjellet og ned mot vannet.

Christian Nilsen og Susanne Max Krasa, Lillehammer-regionen AUF