Naturvernforbundet i Lillehammer (NIL) har foretatt en foreløpig gjennomgang av mulighetsstudien om utbygging av fritidsboliger i Birkebeinerlia. Området ligger østover fra Birkebeineren skistadion (forbi Finnsvea) til Sjøseterhøgda og oppover langs Nordsetervegen. Se vedlagte kart.

Vi vil nedenfor kort gjengi hovedinnholdet i studien.

Vi gjør dette for å gi viktig informasjon om prosjektet og bidra til en allmenn meningsutveksling om prosjektet, fordi en eventuell utbygging vil kunne få stor betydning og store negative konsekvenser for Lillehammers natur og miljø. Vi forventer at Lillehammer kommune i den videre behandling legger opp til en bred og god prosess med ulike interesseorganisasjoner, grunneiere og lokalbefolkningen. Området er bynært og et svært viktig natur- og friluftsområde for mange i Lillehammer.

Birkebeinerlia er i rapporten inndelt i 12 mulige utbyggingsområder med betegnelser fra A til K. Hvilke av disse som egner seg for utbygging bygger på en vurdering av forhold knyttet til:
· landskapsbilde,
· friluftsliv og nærmiljø,
· naturressurser,
· kulturmiljø,
· klimagassutslipp,
· aktsomhetssone nær høyspentlinjer.

To områder vurderes som meget godt egnet og kalles A. Disse ligger i lia ovenfor og øst skistadion mellom Sjøseter-, og Nordsetervegen.

Tre områder kan være egnet og kalles B. Disse ligger langs Nordsetervegen ovenfor områdene A.

Ett område C kan være egnet for utbygging. Det ligger mellom Sjøsetervegen og gårdene Dagsvea og Finnsvea.

Åtte områder betegnes som mindre egnet for utbygging.

Rapporten nevner at følgende fem forhold må vektlegges og ivaretas ved en eventuell utbygging:
· Ta hensyn til klimagassutslipp.
· Legge til rette for en sirkulær økonomi.
· Helse og velvære gjennom bærekraftige bygg.
· Ta vare på det biologiske mangfoldet ved bruk av arealer.
· Motstandsdyktighet for bygninger ved klimaendringer.

Rambølls utredning stiller opp tre mulig scenarioer:
· (1) Tradisjonell (fritidsbolig-) hytteutbygging i områdene A og C. Det betyr frittliggende bygninger 100 -120 kvm. på egen tomt. Totalareal på 1 dekar pr. tomt.
· (2) Tett, lav konsentrert utbygging i områdene A, rekkehus/småhus maksimalt 2 etasjer. 80 – 100 kvm. Totalareal pr. enhet ½ dekar.
· (3) Konsentrert utbygging, leilighetsbygg, inntil 4 etasjer i områdene A. 50 – 80 kvm. Totalareal 1/3 dekar pr. enhet.

Det må være kommunens hovedansvar å svare på følgende overordnede spørsmål:
- Hvorfor det eventuelt skal åpnes for bygging av fritidsboliger i Birkebeinerlia.
- Hva en slik bynær fritidsbebyggelse vil gi Lillehammersamfunnet.
- Hva som må ofres og hva som blir de irreversible kostnadene.
- Vil en eventuell utbygging vil være i samsvar med nasjonale og lokale natur- og klimamålsettinger.

Vi utfordrer Lillehammers politikere til å reflektere over dette. Vi minner om at FNs bærekraft og klimamål skal legges til grunn for framtidig samfunnsutvikling i kommunen. I kommuneplan for Lillehammer- samfunnsdel 2014 -2027 er det fastsatt et mål om 30% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. I mulighetsstudien på side 3 står det at kommunen ønsker et tydelig klima- og miljøfokus for dette prosjektet. Noe som er bra. Alt dette forplikter og må ikke bli tomme ord.

NILs vurdering er at det ikke er miljøvennlig og bærekraftig å sette i gang en bygging av 800 -2000 fritidshusboliger i dette området. Vårt prinsipielle syn er derfor at en utbygging ikke må igangsettes.

Terje Onshus, leder, Naturvernforbundet i Lillehammer