Skåppå
skriverforbilledlig i GD 1. juni om at næringslivet må finne nye måter å tjene penger på uten at det går på bekostning av klima. Det er vi helt enige i. Samtidig, i lys av dette, vil vi legge til en dimensjon: digital transformasjon! Digitale og bærekraftige forretningsmodeller bør sees i sammenheng dersom næringslivet i regionen skal lykkes med et nødvendig taktskifte.

Hvordan skaper man lønnsomme forretningsmodeller som er rustet for fremtiden? Pilotprogrammet for grønn forretningsmodellering ønsker å endre eksisterende forretningsmodeller, eller skape nye, for å redusere klimaavtrykket og samtidig øke konkurransekraften. Det digitale ligger nok bakt inn i økt konkurransekraft, men vi ønsker å løfte det fram. Overordnet handler dette om å gå strategisk til verks, og ordet strategi er her en kritisk suksessfaktor. For verken bærekraft eller digital transformasjon er noe ved siden av selskapsstrategien. Det er selve strategien. Som Anna Borg, CEO i bedriften Vattenfall, sier så fint: «This is not our sustainability strategy, it is our business strategy. And it is sustainable».

Forretningsmodelleringen må altså sees i lys av bærekraft, digitale transformasjonsprosesser og endrede kundepreferanser. En strategisk og målrettet bruk av digital teknologi vil kunne virke som pådriver for bærekraftsmålene. Men å kjøpe teknologi uten å vite hva man skal oppnå vil ikke isolert sett skape resultater. Disse tingene må sees i sammenheng, og bedrifter må i forretningsmodelleringen klare å innovere på inntektssiden.

Det er umulig å komme utenom at slikt arbeide krever kompetanse. Kartlegging av kompetanse på dette området er noe enhver bedrift er nødt til å gjøre. En ting er kompetansen man har til rådighet gjennom et pilotprosjekt, men her må bedriftene også rigge seg med egne ressurser som kan jobbe kontinuerlig og dedikert for å sikre lønnsomhet og en sterk bunnlinje. For hva er vel nytten av en knallgod strategi uten de rette folka til å gjøre jobben? Vi i Lillehammer-regionen Vekst har tro på at et slikt strategiarbeid innad i bedriftene vil bety nye inntektsmuligheter og nye spennende arbeidsplasser i regionens bedrifter fremover.

Samtidig slår vi et slag for samarbeid. Det å være åpne om problemstillinger og utfordringer man møter på underveis, samt dele raust med det næringsfellesskapet man er en del av, vil kunne fungere som en katalysator for at flere kommer i gang. Det å samarbeide i dette landskapet vil ikke minst kunne bety spennende ideer, nye produkter, og kanskje også knoppskyting av nye virksomheter.

Vi håper mange bedrifter benytter muligheten til å komme i gang med omstillingsarbeidet, og at pilotprosjektet til Skåppå og Høgskolen i Innlandet vil gi gode resultater og et utgangspunkt for et permanent omstillingstilbud. I ny strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen er digitale og bærekraftige forretningsmodeller et av hovedsatsingsområdene. For skal bedriftene i regionen vår være blant dem som er godt nok rustet for å møte morgendagens utfordringer er det for mange ingen vei utenom.

Eirik Haagensen og Silje Owrenn, næringssjef og digital forretningsutvikler, Lillehammer-regionen Vekst