Fylkespolitikere i Oppland og Hedmark ber om mer penger til veg. 7000 kilometer med fylkesveg er sterkt preget av et gigantisk etterslep når det gjelder vedlikehold. Store deler av dette vegnettet må rustes opp for å tåle ekstreme nedbørsmengder. På toppen av dette er det et skrikende behov for standardheving. Mange veger er rett og slett bygd for en annen tid.

Stortingets transportkomité har besøkt Innlandet. Budskapet om underfinansiering av fylkesvegene bør dermed være notert av dem som håndterer de store pengene. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Oppland er alene beregnet til 1,5 milliarder kroner. Tilsvarende tall for Hedmark er neppe mindre. Det er ikke nok penger til opprusting, det er knapt nok penger til lapping, og det er følgelig definitivt ikke penger til å bygge nye veger.

Store deler av fylkesvegnettet er gamle riksveger som i 2010 ble overført fylkene fra Staten. 17 200 km riksvei ble omgjort til fylkesveg. Allerede da var vedlikeholdsetterslepet formidabelt. Fylkene tok til takke med en kompensasjonen på 6,9 milliarder kroner. Denne kompensasjonen var ikke i nærheten av nok. Konsekvensene av dette ser vi når frosten går ut av bakken hver eneste vår.

Avstanden fra Løvebakken og ut til de dårlige vegene er rett og slett for stor

Vi har ingen illusjon om at fylkespolitikernes bønn til transportpolitikere på nasjonalt nivå utløser nye og større bevilgninger. På nasjonalt nivå er omkvedet at «aldri har det blitt mer penger på veg». Omsorgen for fylkeskommunene og fylkesvegnettet er på nivå med omsorgen for andre oppgaver som tillegger regionalt eller lokalt nivå; avstanden fra Løvebakken og ut til de dårlige vegene er rett og slett for stor. Satsingen på det regionale nettet av viktige veger, vil også i fortsettelsen dreie seg om å flikke på det vi har.