Etter Naturvernforbundets innsats for å dokumentere miljøødeleggelsene ved bygging av firefeltsveier for 110, raser nå debatten om motorveibygging over hele landet. Stadig flere politikere, veiutbyggere og vanlige folk innser at både miljømessige og økonomiske kostnader ved å bygge store, rette 110-veier har vært undervurdert. Det er store muligheter for at premisset om «110 for enhver pris», som var FrP sitt mantra i Samferdselsdepartementet, vil bli endret.

Denne nasjonale nyorienteringen har stor betydning for mulighetene for gode trafikkløsninger forbi Lillehammer, uten å ødelegge Lågendeltaet naturreservat eller omkringliggende bomiljøer.

Derfor er det mye som tyder på at det prisverdige initiativet til Kraabøl og Opheim som ble omtalt i GD forrige helg, allerede er noe utdatert: Deres innspill baserer seg ikke på hva som er best for miljøet, men hva som er best dersom det uansett skal bygges firefelts motorvei for 110. Ettersom dette premisset ikke lenger kan tas for gitt, blir forslaget om kompromiss for mindre støy og forurensing også mindre relevant.

Forslagene til tiltak for å bedre den økologiske tilstanden i deltaet er isolert sett gode og bør gjennomføres, men ingen av disse tiltakene kan forsvare et nytt og voldsomt inngrep et annet sted i deltaet. Selv med fortsatt bruk av eksisterende trase vil det være fullt rom for alle miljø- og støytiltakene Opheim, Kraabøl og velforeningene ønsker seg, dersom Regjeringen tør å parkere FrP-ideologien om fire felt og 110 km/t. Det handler om politikk, ikke naturlover. Og politikken er i bevegelse.

For det er ikke lenger gitt at det skal bygges for 110. Det er en kjensgjerning at pengesekken er ikke uendelig. Nye Veiers egne analyser viser klart at deres eget forslag til ny motorvei fra Moelv til Øyer er samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Selv om en ny motorvei blir bygget, vil det fortsatt bli betydelig lokaltrafikk på dagens E6. Det kan også bli bompengeflukt til den gamle veien, som vil bli degradert til fylkesvei. Det er dermed ikke sikkert at verken fugl og beboere i praksis vil bli særlig bedre skjermet fra dagens vei enn de er i dag, selv med en ny bro lengre opp i deltaet.

Heldigvis kan fortsatt både regjeringen, Nye Veier og kommunepolitikerne fortsatt snu. Inngrepene er ikke gjort, en vedtatt arealplan gir ingen forpliktelser til å godkjenne reguleringsplan, og oppdatert kunnskap og nye nasjonale politiske føringer kan og må tas hensyn til.

Naturvernforbundet sier derfor fortsatt klart nei til både Nye Veiers forslag om enda en motorveibro gjennom Lågendeltaet naturreservat, og nei til den naturfiendtlige ideen om å utvide E6 i dagens trasé til 110. Samtidig sier vi et klart ja til oppgradering av dagens vei, med støyskjermings- og miljøtiltakene som er foreslått at Opheim, Kraabøl & Co. Sør for Vingnes bør veien også utbedres med midtrekkverk og forbikjøringsfelt der dette mangler.

På denne måten kan Lillehammer og Lågendeltaet stå som eksempler på at vi også i 2022 klarer å ta balanserte miljøhensyn til beste for både økonomi og natur. Vi kan ikke gi oss nå. Kravet om 110 kan ikke få stå som det eneste styrende premiss for veibygging i sårbare områder. Heldigvis finnes det andre verdier i livet enn noen få innsparte minutter på motorvei. Lykke til!

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet