Vi vil ha et samfunn med plass for alle. Vi ønsker å bo i et fylke der alle har muligheter til å leve gode liv, og der folk opplever å høre til uavhengig av tykkelsen på lommeboka, kjønn, alder, etnisitet, legning eller funksjonsnedsettelse. Mangfoldet vi representerer er en styrke.

Vårt felles prosjekt er å bygge Innlandet og ta i bruk mulighetene i samarbeid og på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivåer og sektorer. Vi skal jobbe for å realisere Innlandets visjon – eventyrlige muligheter – gjennom ressursforvaltning som gir utvikling og skaper nye arbeidsplasser. Vi skal bidra til levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder. Vi skal sørge for at aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet.

Den nye Regional plan for det inkluderende Innlandet har mål om at «Innlandet skal være et inkluderende samfunn for alle». Planen er en oppfølging av visjonen, og er i tillegg forankret i FNs bærekraftsmål.

Et bærekraftig samfunn handler om rettferdig fordeling og ansvarlig bruk av ressurser, både sosialt, økonomisk og miljømessig.

Regional plan for det inkluderende Innlandet utfordrer den tradisjonelle måten å tenke på i offentlig administrasjon. Planen handler om å se sammenhengene og skape samhandling både på tvers av fag og forvaltingsnivå. Dette speiles i målene til planen.

Den sosiale bærekraften ligger i våre innbyggere, deltidsinnbyggere og besøkende. Gode samfunn er preget av tillit, trygghet, tilhørighet og lik tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Vi må fremme en samfunnsutvikling som setter menneskets behov i sentrum og som gir livskvalitet for alle.

En sunn og langsiktig økonomisk utvikling er tuftet på at vi har en fornuftig tilnærming til miljø og sosialt liv. Vi kan ikke oppnå god økonomisk utvikling om vi ikke har god balanse i samfunnets sosiale utvikling. Økonomisk bærekraft handler om å ha likeverdige muligheter; kunne delta i arbeid og verdiskaping. Forutsetningene for det er knyttet til utdanning, livskvalitet og god helse.

Samfunnsendringer utfordrer oss til nytenking, omstilling og samhandling. Dette gjelder for både private, offentlige og frivillige aktører. Innovasjon handler blant annet om tjenesteutvikling, samhandlings- og samskapingsformer, samt vilje og evne til politisk nyskaping. Forskningsinstitusjonene er viktige kunnskapsleverandører i innova­sjonsarbeidet.

Hvordan skaper vi et mer inkluderende samfunn?

Regional plan for det inkluderende Innlandet skal bidra til at Innlandet oppleves som et åpent, raust og inkluderende samfunn for alle.

Planen har tre prioriterte satsingsområder:

- Kompetanse og mulighet for å lære hele livet.
- Å gi innbyggerne denne muligheten vil styrke fundamentet for å kunne delta i arbeid- og samfunnsliv.
- Barn og unge er Innlandets fremtid. Planen skal bidra til å utjevne sosiale og økonomiske ulikheter gjennom omsorg og inkludering i tidlige barneår, barnehage, skole og utdanning. Planen skal også bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom, preget av tilhørighet, respekt og muligheter for mestring.

Behovet for læring og ny kunnskap følger oss hele livet. Et samfunn i stadig endring krever at både de som er i, og de som står utenfor arbeidsmarkedet, kan oppdatere sin kompetanse i tråd med det utviklingen krever.

Et velutviklet og inkluderende arbeidsliv med plass for alle er nøkkelfaktoren som sikrer økonomisk og sosial trygghet. Et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv vil hindre utenforskap, skape tilhørighet og trivsel, og utjevne forskjeller. Det handler om å skape et fremtidig arbeidsliv med kultur for inkludering og mangfold.

Innlandet har behov for arbeidskraft for å videreføre et godt velferdssamfunn. Eldrebølgen vil gi mange nye arbeidsplasser innen helse- og omsorgssektoren. Samtidig kan det være utfordrende å rekruttere rett kompetanse, spesielt i distriktene.

Innlandets byer og regionsentre utgjør en viktig sosial og kulturell infrastruktur. Sterke byer og regionsentre er nødvendig for et godt tjeneste- og utdanningstilbud og et variert kultur- og næringsliv. Samtidig må vi ikke glemme at det er mindre kommune- og bygdesentre som er limet i lokalsamfunnet. Regionalt samarbeid er viktig for nyskaping, vekst og utvikling i hele Innlandet.

Tilgang til stabil digital infrastruktur er grunnlaget for utdanning, arbeidsliv, aktivitet og deltakelse i samfunnet. Det handler om barn og unges kommunikasjon, muligheter for læring og arbeidslivets nye forventninger. Tilgangen til digital service og tjenester vil være avgjørende, og må være tilgjengelig for alle uavhengig av postadresse.

Hvordan skal vi skape et mer inkluderende samfunn – både på systemnivå og i praktisk handling?

Dette er vårt felles ansvar! Disse utfordringene går til oss alle, og skal vi lykkes må vi innrette oss mot en samfunnsutvikling der vi tenker inkludering i alt vi gjør.

Den regionale planen og handlingsprogrammet som sendes på høring, er ikke en ferdig og fullstendig oppskrift på det inkluderende Innlandet. Vi håper høringen vil bidra til at planen kan videreutvikles både med tanke på innretning og innhold, spesielt handlingsprogrammet og hvordan vi kan samhandle bedre både på tvers av geografi, fagområder og forvaltningsnivå.

Anne Elisabeth Thoresen, leder av styringsgruppa for Regional plan for det inkluderende Innlandet