GD-leder 11. juli og flere andre innlegg i GD referer til vedvarende mangel på vegvedlikehold; fylkesveger i oppløsning, store budjettsummer for utbedring monner ikke, dårlig framkommelighet, skader på personer og materiell osv.

Vedlikehold av riksveger ble overført fra staten til fylkeskommunene i 2010, og evt. videre overføring til kommunene vurderes – som om det skulle være svaret på manglende midler.

Det kan ikke være slik at politikere har ansvar bare for de 4 årene de er valgt. De må også kunne se konsekvensene av sine avgjørelser i årene som kommer. Lav prioritet til drift og vedlikehold er et generelt problem.

Det var for noen årtier tilbake opplest og vedtatt at vurdering av drifts- og vedlikeholdskostnader skulle følge utbyggingsplanene. Dersom dette hadde vært fulgt opp skulle man ikke ha kommet opp i det uføre som beskrives i GD, og som dessverre ikke bare gjelder veger. Det er tydeligvis mer populært å bygge nytt ("se hva vi har fått til!"), enn det er å drifte og vedlikeholde det man har.

Det er planlagt, og delvis utført, utbygging av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. Dette blir da en dobling av lengden på hovedveg gjennom dalen. Jeg har ikke hørt ett ord, og heller ikke lest en setning om hva dette vil medføre av økte i drifts- og vedlikeholdskostnader. Skal dette også løses tilfeldig ved å overføre kostnadene fra staten til andre – som heller ikke har midler?

Det er mange som har protestert mot gigantisk utbygging av ny E6 her i distriktet, og kanskje særlig når det gjelder Lillehammer/Øyer. Frp vil dimensjonere for en hastighet på 110 km/h!

Jeg var med på å utvikle normer for slike veger tidlig på 1970-tallet (50 år siden!), i drømmen om å få amerikanske tilstander også her i landet. Man bør ha helt andre politiske ambisjoner i dag!

Med tanke på klimakrise og overforbruk er det all grunn til å gjøre mer grundige vurderinger, der også Frp bør prøve å komme etter med oppdatert tankesett.

Satsingen på ny hovedveg vil stimulere til økt gjennomgangstrafikk i dalen, særlig når det gjelder tungtransport. Da må det foreligge analyser og framtidige prioriteringer også for jernbaneutbygging. Og selvfølgelig må det inkludere drifte- og vedlikeholdskostnader.

Jeg skulle gjerne sett at slike vurderinger kunne komme på bordet før valget. Jeg tenker her på realiteter, ikke politiske talemåter.