«Kampen mot klimaendringane krev at vi saman handlar kraftfullt for å kutte utsleppa av klimagassar i ein global dugnad. Noreg tek ansvar. Vi skal gjere vår del av jobben – både nasjonalt og internasjonalt”

Sånn innledes Regjeringens klimamelding for 2021–2030. Skal vi lykkes med dette må vi begynne lokalt. Leverandørutviklingsprogrammet er en pådriver, og kompetansepartner, for kommunene i Innlandet, fylkeskommunen og statlige virksomheter i Innovative offentlige anskaffelser, som vil etterspørre morgendagens løsninger på de utfordringer og behov de har i dag.

Formålet med innovative offentlige anskaffelser er blant annet å bidra til å løse samfunnsutfordringene innen klima og miljø.

Bedriftene i Innlandet sitter på løsningene på våre største utfordringer, og vil stadig utvikle seg når de får muligheter. En viktig mulighetsarena for innovasjon er bedriftenes leveranser til det offentlige. Med 560 milliarder i årlige offentlige innkjøp er det offentlige en kraftig motor for innovasjon og bærekraftig omstilling. For å realisere potensialet er det sentralt at det offentlige inviterer bedriftene på banen. Norge har også store klimaambisjoner. EUs ambisjoner er massive. Heldigvis er Norge en del av EUs klimasamarbeid. Gjennom Green Deal gjør de det klart at det å satse grønt og smart skal premieres.

Innovative offentlige anskaffelser handler om å løse gamle utfordringer på nye og bedre måter. Ved å ta i bruk handlingsrommet i anskaffelsesregelverket og invitere bedriftene til å løse utfordringen/behovet. Det handler om å tillate bedriftene å løse oppdragene smartere og grønnere. Mer bærekraftig. Da trenger bedriftene frihet til å tenke utenfor boksen. Det handler også om å skape nye jobber, verdiskapning og kompetanse for fremtiden. Bedriftene ser ikke landegrenser, heller ikke grenser for innovasjon. Derfor er det viktig å gå fra å snakke om offentlige anskaffelser, til å snakke om innovative offentlige anskaffelser.

I Innlandet registrerer vi et økende antall innovative offentlige anskaffelser. Blant de med størst innovasjonshøyde er Innovasjonspartnerskapet Smart Vintervei i Mjøsregionen, den førkommersielle anskaffelsen Flomrespons i Nord-Gudbrandsdal og Øyer kommunes Start-Off prosjekt for sirkulær transport i hyttekommuner.

Skal man lykkes med innovative offentlige anskaffelser, og hente ut gevinsten, krever det at offentlige virksomheter tar strategiske valg, topplederforankret, og at mellomledere er motivert og har vilje til endring. Det er mange måter å øke kvaliteten i prosessen for innovative offentlige anskaffelser. Vår oppgave i Leverandørutviklingsprogrammet er gjøre virksomhetene gode i dette arbeidet, og å være en koblingsboks inn til virkemiddelapparatet, til bedrifter, forskningsinstitusjoner og andre relevante aktører. Når alt kommer til alt, er målet med innovasjon smartere løsninger og å gjøre livet bedre for oss alle.

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet
Kjersti Granaasen, innovasjonspådriver i Nasjonalt program for leverandørutvikling