Ifølge en pressemelding er tre av fire av innbyggerne i Innlandet bekymret for dårlig vedlikeholdte veger på hverdagsreisen. Tallene er utarbeidet av Nafs Trafikantbarometer 2023.

– Folk opplever at vegene de kjører på hver dag er utrygge. Ikke på grunn av de som kjører på dem, men på grunn av forfallet. Det er en alvorlig advarsel til alle fylkespolitikere som nå skal gjøre sine prioriteringer. Vedlikeholdet må tas på alvor, disse tallene viser at det er et soleklart krav, sier Handagard.

Farlige situasjoner mellom bilister og syklister og viltpåkjørsler er de neste på listen over hva som bekymrer i trafikken i Innlandet. Også manglende lys langs vegene skaper bekymring for mange trafikanter i fylket.

Dårlig vedlikehold skremmer

Undersøkelsen viser at det er forskjell på hva folk i byene bekymrer seg for, og hva folk på bygda er opptatt av.

– Politikerne som nå kommer i posisjon etter valget, må se hele fylket. I byene handler det om tilrettelegging for både bilister og syklister, mens i spredtbygde strøk er det andre forhold ved veien som skaper mest bekymring, sier Handagard.

Dette er folks bekymringer

Norge

Innlandet

Dårlig vedlikehold (hull i veien, manglende siderekkverk o.l.)

68 %

75 %

Dårlig vintervedlikehold

60 %

69 %

Viltpåkjørsler

39 %

69 %

Manglende lys/mørke veier

43 %

53 %

Farlige situasjoner mellom bilister og syklister

62 %

52 %

Berusede/ rusede sjåfører

47 %

51 %

Manglende gang-/ sykkelvei eller fortau

50 %

50 %

Møteulykker/frontkollisjoner

40 %

47 %

Påkjørsler

44 %

43 %

Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister

47 %

37 %

Farlige situasjoner knyttet til skoler/barnehager

35 %

32 %

Farlige situasjoner ved av/påstigning til kollektiv

26 %

22 %

Skred og ras

14 %

6 %

GD har ved flere anledninger omtalt veier som innbyggere i Gudbrandsdalen er bekymret for. Både på egne vegne og i flere tilfeller på vegne av barn som må benytte utrygge veier som skolevei: