Siv Magnussen og Rolf Rønning skriver i GD den 14. juni 2019 om Digital dumskap, der teknologi kommer først og setter andre utfordringer i skyggen. De beskriver ureflektert innføring av teknologi overfor brukergrupper innen helse- og sosial sektoren som ikke kan ta teknologien i bruk, eller som ønsker seg noe annet av tjenestene enn de som tilbys digitalt. Brukere får tjenester som de ikke vil ha eller ikke klarer å bruke.

Men hva er så da Digital klokskap? Hva kjennetegner det? Det korte svaret er å ta utgangspunkt i erkjennelsen av at teknologi ikke løsningen, men bruken av den. Teknologi og digitalisering er kun virkemiddel: Ledelse og organisasjonsendring er viktigere enn selve teknologien, og der teknologi kan brukes på ulike måter ut fra menneskelige valg.

Klokskap handler om å ha vurderingsevne og dømmekraft. Ofte basert på kjennskap til og erfaring med brukerne og deres situasjon. Klokskap i denne sammenhengen handler om kjenne brukerne og deres behov og agere ut fra det. Vi kan legge til en rekke ferdigheter i utøvelsen av denne klokskapen – som å se muligheter i den nye teknologien for sine bruker og ha evne til å samarbeide med brukerne om utvikling av tjenesten.

Dette handler også om å være villig til å utfordre egen tenkning og seg selv som tjenestegiver for å se muligheter, og samtidig utfordre brukerne såpass at de også bidrar til å finne måter å bruke teknologien på som virker for de. Både bruker og tjenestegiver må strekke seg samtidig får å oppnå noe bedre sammen.

Et eksempel fra vår egen forskning er at veiledere i NAV hjelper sine brukere til å anvende ny teknologi som NAV forutsetter at brukerne skal anvende. Mange av brukerne til NAV er i en krisesituasjon – uten jobb, sykdom og/eller annet som gir betydelig stress. En situasjon for brukeren som gjør det mer vanskelig å bruke nye verktøy enn vanlig.

Veilederne viser klokskap gjennom å tilpasse seg til brukerens situasjon. Eksempelvis setter de seg ned med enkelte brukere og viser hva brukeren skal gjøre. Brukere som ikke hadde klart dette på egen hånd, kanskje til vanlig, men ikke nå. Klokskap ser vi også når veilederne utvikler et språk som de bruker på digitale flater, som er mindre byråkratisk, som viser brukeren at det faktiske er et menneske på den andre siden av skjermen. Ofte en forutsetning for å få til et godt samarbeid mellom bruker og veileder. Vi ser også utøvelse av klokskap når forutsetningene for bruk av teknologi ikke er til stede, da finner veilederne andre måter å samarbeide med brukeren på, slik at brukeren får de tjenester som trengs. Ikke alltid, men ofte utvises det mye digitalt klokskap.

Hvordan kan ledere fremme den digitale klokskapen blant sine medarbeidere? Alt som fremmer selvstendige medarbeidere, kan vi si. Fremme evne og vilje til å samarbeidet med brukerne og prøve nye ting med teknologien sammen med brukeren, uten å bli straffet for de feil og mangler som vil måtte oppstå fra tid til annen. Mindre kontroll og fokus på resultat (det å nå mål sammen med brukeren), fremfor formallikhet mellom brukerne vil også måtte vektlegges.
Ledere vil på grunn av nye digitale tjenester få tilgang til mer detaljert informasjon om både medarbeidere og brukere. Men i stedet for å bruke denne informasjonen til å overvåke og kontrollere medarbeiderne, kan digitalisering fremme bedre beslutninger og bedre støtte til medarbeiderne.

Digital klokskap betyr å kjenne teknologiens grenser, og finne den rette balansen mellom teknologi og menneskelig skjønn.