Hvor skal dette ende? Innkalling i møte i Planutvalget, som også er formannskapet, 25.8.2021. Forslagene fra administrasjonen viser at alle som har søkt dispensasjon til utvidelse av hyttene, utover reguleringsplanen, ser ut til å få dispensasjon.

Tiltakene er i strid med reguleringsplanen sin bestemmelse 1.1.2, og må derfor behandles med en søknad om dispensasjon. Bestemmelsen angir at det er tillatt med 125 m² bruksareal.

«Kommunene må vise at det foreligger relevante, klare og positive fordeler som er «klart større» enn ulempene dispensasjonen medfører. Hvis kommunene ikke kan påvise slike fordeler, er ikke vilkåret oppfylt, og søknaden skal avslås.»

Hva er fordelene med å utbygge og ødelegge friluftsområder og beiteområder?

Ulempene er i hovedsak knyttet til hensynene bak bestemmelsen i reguleringsplanens pkt. 1.1.2. Det er en ulempe å gi tillatelse til tiltak som ikke er i tråd med planen.

Mange hytteeiere har også søkt om dispensasjon fra lokal forurensningsforskrift om utslipp av avløpsvann fra fritidsbebyggelse, disse får også dispensasjon om adm. får gjennomslag.

Her må planutvalget vise at de mener noe med reguleringsplaner, og heller stramme inn planene istedenfor å gi dispensasjoner i hytt og vær.

Vi ønsker å skåne områder for framtida. Vi er redd for at utbygging, blant annet på Sjusjøen, fører til at vi bygger ned områder som bør bevares til friluftsliv og beiteområder

Allmenningsretten ble vel opprettet for å forvalte naturen og høste av dens produksjon.

For å si det med Hans Børlis ord i diktet om veier og manglende respekt for naturen; «derfor farer vi ofte vill i våre egne kalde regionplaner over livet.»

Her må politikerne i Ringsaker ta ansvar. Og ta bort følgende bestemmelse i kommuneplanens arealdel. 2.3 pkt. 4, «Hvor det framgår at det ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner mht. fortetting, utvidelser og nye byggeområder kan avklares rammer for fritidsbebyggelse inntil 150 m² BRA»

Terje Jektvik, Rødt Ringsaker