DNT Gudbrandsdalen har funnet seg en ny tomt for prosjektet Dronningsetra, og søker på nytt Nord-Fron kommune om å anlegge sitt turistanlegg med hytter og merka stinett i nettopp det samme verdifulle og sårbare naturområdet som de for kort tid siden gikk ut i GD og sa de ville flytte bort fra. Ny utpekt tomt ligger mindre enn to km fra Strålvatnet. Men viktigere: Stien de nå vil merke går tvers gjennom det samme våtmarksområdet der Myrhauken, Dobbeltbekkasinen, Lappspurven og andre trua fuglearter har sitt fredelige og trygge livsrom i dag.

Har ikke DNT forstått hva denne konflikten dreier seg om? Vi som har kjempa for å verne om det rødlista og verdifulle fuglelivet ved Strålvatnet, har gang på gang framholdt for DNT hvilke naturverdier de truer med sin utbyggingsplan, og vi har bedt om at DNT synliggjør i praksis de verdier organisasjonen ifølge sin formålsparagraf setter høyest: Hensynet til naturen og dens mangfold ved et enkelt og sporløst friluftsliv som ikke forstyrrer, forringer eller ødelegger disse umistelige verdiene.

DNTs «kart» stemmer ikke med terrenget de vil gå inn i og anlegge sitt turistanlegg med hytter og stier i. DNT sier at de med Dronningsetra vil knytte i hop Peer Gynt-stien og Jotunheim-stien. Men ta en titt på kartet! Hvorfor vil de da anlegge turistanlegget ved Stråla og ikke på eksisterende stinett? Den nye tomta de har pekt seg ut vil medføre en lang omvei bort fra de etablerte turstiene. Ved fortsatt å insistere på å gå inn i dette naturområdet, vil DNT aktivt generere trafikk inn i våtmarksområdet og til fuglenes hekkesteder, og de vil også lede turisttrafikk inn mot Griningsdalen og geitsetrene der. Griningsdalen som ligger bare noen få km fra Strålvatnet, har et unikt kulturlandskap takket være geitsetrene. Setereierne der frykter at ei DNT-hytte med merka stinett som vil lede trafikken inn i dalen vil kunne bli kroken på døra for geitsetrene.

Ved nærmere ettertanke så ser vi jo at DNTs «kart» stemmer med det naturområdet som DNT Oslo og Omegn og DNT Gudbrandsdalen lenge har ønsket å åpne opp og ta i bruk for sin turisttrafikk. I oppstarten av prosjektet var DNT tydelige på at de ønsket å anlegge merka stier inn mot Sjodalen via Griningsdalen og fjellet rundt. Selv om de nå sier at de har forlatt denne planen, kan vi være trygge på at det stemmer?

Når DNT også med sitt nye tomtevalg ettertrykkelig forlater eksisterende stinett og beveger seg inn i den fredelige naturen ved Strålvatnet gir det oss i grunnen svaret vi frykter. DNT styrer åpenbart etter sitt tidligere plankart og setter igjen sine interesser og ønsker foran hensynet til naturen.

Som vi har sagt mange ganger tidligere: Vi er ikke imot ei DNT-hytte i Skåbu, men plasseringa må selvsagt ivareta og ta hensyn til natur- og kulturverdier. Vi fattet håp om en god løsning da DNT nylig gikk ut og sa at de ville finne ei ny plassering for Dronningsetra. Da gikk vi ut fra at de hadde tatt inn over seg hva konflikten dreide seg om, og at de nå ville ta de nødvendige hensyn ved nytt tomtevalg. DNT har tilbud om fine tomter ved Flekkmovegen, der hytte og stier kan kobles direkte på eksisterende stinett (Peer Gynt-stien og Jotunheim-stien) og som også er en akseptabel løsning ut fra naturfaglige hensyn. Men nå går altså DNT ut og annonserer «ny» plassering av Dronningsetra, en plassering de vet vil møte tilsvarende motstand som under første planrunde.

ikke nå – når skal egentlig DNT begynne å legge sine egne styringsdokumenter til grunn for hvordan de innretter seg i naturen?

Nelly Karidatter Einstulen, leder for Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel
Kjetil Bjørklund, leder for Naturvernforbundet i Oppland