Det er den samme dommen som Nord-Gudbrandsdal tingrett kom fram til da de behandlet saken i første rettsrunde i 2019.

Lagmannsretten finner ikke at det foreligger formildende omstendigheter som kan gi grunnlag for nedsettelse av straffen.

Det var 31. oktober i 2018 en 16 år gammel jente ble knivdrept av en da 16 år gammel gutt.

Tiltalte og hans forsvarer anket tingrettsdommen, fordi de mente tiltalte ikke var tilregnelig da drapet ble begått.

Dommen etter anken

Etter en samlet bevisvurdering har lagmannsretten kommet til at tiltalte ikke var «psykotisk» på handlingstidspunktet.

Lagmannsretten er enig med de fire sakkyndige som var oppnevnt i saken og finner bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte var tilregnelig under drapet og den grove kroppsskaden.

«Retten viser til de sakkyndiges endelige konklusjon og drøftelse på dette punkt, som den slutter seg til.» heter det i dommen

I lagmannsrettens dom står det at det er «flere skjerpende omstendigheter i saken. Tiltalte hadde planlagt drapet i lang tid, rekognosert og skaffet våpen. Offeret ble angrepet i eget hjem, truet med utendørs og påført massiv dødelig vold.»

- Ingen reell anger

Etter lagmannsrettens vurdering har tiltalte ikke gitt uttrykk for noen reell anger, selv om han på spørsmål har forklart at han forstår at det han har gjort har fått store konsekvenser for de involverte og folk på Vinstra.

«Den vedvarende interessen for vold, sammenholdt med tiltaltes mangler på det emosjonelle plan, isolering, og behov for langvarig behandling, gjør at det etter lagmannsrettens vurdering foreligger «nærliggende fare» for at han vil begå nye alvorlige voldshandlinger»

Lagmannsretten bestemte derfor at riktig straffereaksjon skal være forvaring i 13 år. Straffen kan forlenges på ubestemt tid, fem år av gangen om retten finner det nødvendig som vern for samfunnet.

Den nå 18 år gamle mannen som er dømt i saken, er også idømt å betale skadeerstatning og oppreisning til den etterlattes familien og til et vitne som ble knivskadd, på tilsammen 850.000 kroner.

GD kommer tilbake med mer.