Gå til sidens hovedinnhold

Dronningsetra – en appell til DNT om å besinne seg

Artikkelen er over 1 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Over Strålmyra i Murudalen kan du fortsatt få glimt av myrhauk-hannen, kanskje Norges vakreste rovfugl. Og en av de sjeldneste. Den er kritisk truet, og svært sky, men på Strålmyra har den fortsatt ett av sine få gjenværende leve- og hekkesteder.

Her er også en av landets største spillplasser for den truede dobbeltbekkasinen, en art som er utradert fra Tyskland, Danmark og andre land, slik at 90 % av de gjenværende fuglene nå er hjemmehørende i Norge. Sjøorre er en sjelden og utsatt andefugl som er i sterk tilbakegang både i Norge og andre land, men som hekker fast i Strålvatnet. Dette er noen av naturkvalitetene i det som trolig er det siste urørte villmarksområdet i sitt slag i Oppland.

De nevnte artene er likevel bare noen av de som risikerer å bli fortrengt dersom DNT velger å holde fast på planene om å etablere «Dronningsetra» sentralt i området. Trane og storlom er andre. I tillegg kan sårbare arter som blåstrupe, lappspurv, sivspurv o.a. bli negativt påvirket. Når slike arter trives her, er det særlig av en grunn: Området er uforstyrret, med svært lite ferdsel.

Når DNT likevel har fått alle nødvendige tillatelser til å bygge og styre trafikk inn i kjernen av et slikt område, er det en sørgelig fortelling i seg selv. En fortelling om hvor svakt og uhensiktsmessig det norske lovverket er blitt når det kommer til å ta vare på landets mest umistelige natur og tilhørende arter. Men det fritar jo ikke DNT fra et selvstendig og selvfølgelig ansvar for at slike verdier ikke går tapt. Her er det endatil snakk om verdier i særklasse, verdier som er akkurat de samme enten DNT har fått tillatelse til å fortrenge dem eller ikke.

Tap av slike levesteder er irreversible. Artene har ikke alternative steder å flykte til. De ytterst få områdene som har tilsvarende kvaliteter er opptatt. Inngrep og trafikk inn i slike områder er ensbetydende med at truede arter blir enda mer truet.

Vi er venner av DNT, og har klar forståelse av verdien av naturopplevelse også som et middel til naturbevaring. Men ikke all natur skal «åpnes» og tilrettelegges, og DNT har et stort ansvar også her, et ansvar de har vært seg bevisst i andre sammenhenger. Å holde fast ved å bygge denne hytta tror vi heller ikke er klokt for DNTs gode rykte og profil som en bred naturorganisasjon som vil ta vare på den naturen vi jo skal oppleve når vi går fra hytte til hytte i fjellet.

DNT har et alternativ i denne saken. De er tilbudt en annen tomt der mulige skadevirkninger er ubetydelige målt mot skadepotensialet i Strålmyra, og som strategisk i forhold til andre hyttemål synes å ligge vel så godt til rette. Vi er selvfølgelig innforstått med at det er en voksen utfordring å ta rev i seilene så langt ute i planleggingsprosessen. Likevel oppfordrer vi DNT på det sterkeste om å snu. Et DNT-prosjekt som gjør naturen fattigere gjør oss alle fattigere. Over et slikt prosjekt vil det alltid ligge en dyster skygge som en påminnelse om hva det gikk på bekostning av.

Dag Hessen, professor i biologi
Arne Nævra, naturfilmskaper og stortingsrepresentant (SV)